antonimi: səmimi
Yox böylə ikidilli, yaman üzlü cəfakar; Bir zərrə utanmaz! (M.Ə.Sabir); ...Püstəxanımla səmimi salamlaşandan sonra onları yerbəyer elədi (M.Hüseyn)
Top