antonimi: neologizm
Köhnəlmiş və ya dildən çıxmış söz və ya ifadələr arxaizm, dildə əmələ gəlmiş yeni söz və ya köhnə sözün almış olduğu yeni məna neologizm adlanır
Top