antonimi: ağarışmaq
Ayna Sənəm qarıgildən qaranlıqlaşanda qayıtdı (Ə.Məmmədxanlı); Silsilə təpələrin zirvəsi ağarışırdı (İ.Şıxlı)
Top