antonimi: fərqləndir-mək
Zalım oğlu aləmi bir-birinə qatıb, fikirlərin hamısını bir-biri ilə qatışdırıb ki, indi gəl sən, onları bir-birindən fərqləndir
Top