antonimi: tərbiyəli
Xanın nökəri sənin kimi namussuzlardır (A.Şaiq); Tərbiyəli oğlandır, ana, bir qrupda oxuyuruq (İ.Fərzəliyev)
Top