antonimi: quru
Məlul baxır Mərmərə; Göy gözləri nəmlidir (M.Rahim); Hava qurudur (Ə.Vəliyev)
Top