antonimi: nəşəli
Onun evə qəlbi nisgilli qayıtmasına qıymadı (İ.Şıxlı); Nəşəli həyat sürürdü (İ.Fərzəliyev)
Top