antonimi: subyektiv
Dildə omonimlərin mövcudluğu dilçilik ədəbiyyatında obyektivsubyektiv amillərlə izah olunur (H.Həsənov)
Top