antonimi: bütün
Paraya dəymə, bütünü kəsmə, doğra doyunca ye (Ata. sözü)
Top