antonimi: doğma
Yadelli bir şah doğma yurda çapğına keçdi (İ.Əfəndiyev)
Top