antonimi: bədbəxt
Getmə, getmə, görüm kimin yarısan? Hansı bəxtəvərin vəfadarısan? (Aşıq Qurbani); Bu... bədbəxtin öküzünü aparıbsan, binəvanın əlini qoynunda qoymusan (Ə.Haqverdiyev)
Top