antonimi: doğmalıq
Xalqla dövlət arasında ədavətin, biganəliyin əsil səbəbi ruhanilərdir (M.F.Axundzadə); Doğmalıq kəlməsi dilinin əzbəri idi
Top