antonimi: həyalı
Atamın qanını unutmaq üçün mən gərək bişərəf və binamus bir adam olam (M.İbrahimov); Qan, həyalı, namuslu qadının başına sıçradı, əlini çəkib şala büründü (S.S.Axundov)
Top