antonimi: azca
Ona yemək vermə, içmək vermə, bolluca nağıl söylə (S.S.Axundov); Qoy bu gün azca danışsın
Top