antonimi: açmaq
Gədələr Qədim dayının qollarını burdular (S.Rəhimov); Çərkəz yorğanı üstündən atıb ayağa durdu. Qollarını açıb gərnəşdi (İ.Şıxlı)
Top