antonimi: zahirən
Novruzəli və usta Zeynallar daxilən çox təmiz və xoşxasiyyət adamlardır (M.İbrahimov); Səməd zahirən, doğrudan da, mürgüləyən adama bənzəyirdi (İ.Hüseynov)
Top