antonimi: geniş
Keçdilər dargeniş yollardan (H.Cavid)
Top