antonimi: təpəlik
Uçurum, dərəlik sıldırım qayalıq yerlərdən keçirdim (A.Şaiq); Dünən Saracı axtarırdın, deyəsən, təpəlikdə? (M.Süleymanlı)
Top