antonimi: kobud
Vaqiən Qasım əmi çox ədəbli və söz eşidən idi (C.Məmmədquluzadə); O mənə tərəf əyilib, kobud bir pıçıltı ilə adımı çağırdı (Y.Əzimzadə)
Top