antonimi: zərər
Danışmaqdan fayda yoxdur (Ə.Haqverdiyev); Əzizbəyov! Bunlar hamısı sizin zərərinizədir (M.Hüseyn)
Top