antonimi: passivləşmək
Formasız materiya passivdir, yalnız materiya forma ilə birləşdikdə fəallaşır. Məchul fellərdə subyekt passivləşir
Top