antonimi: kədərlən-mək
Pakizə döyüşdən qalib çıxdığına fərəhləndi və bərkdən qəhqəhə çəkdi (İ.Şıxlı); Məşədibəy Səlimə ürək-dirək vermək əvəzinə, onu daha da kədərləndirdi (M.Hüseyn)
Top