Yenə də bir gün Mollanın arvadlarının arasında mübahisə düşür.
Axırda ikisi də gəlir Mollanın yanına ki:
– Bu saat de görək, bizim hansımızı çox istəyirsən?
Molla nə qədər and-aman eləyib deyirsə ki, "ikinizi də” – arvadlar
əl çəkmirlər. Axırda kiçik arvad deyir:
– Bura bax, uzun eləmə! Birdən biz ikimiz də düşək bir dərin gölə.
Sən də olasan orada. Əvvəl-əvvəl hansımızı çıxardarsan?
Molla baxır ki, iş şuluqdur, arvad bunu yaman yerdə tutub. Odur ki,
böyük arvaddan soruşur:
– Arvad, gərək ki, sən bir az-maz üzmək bilirsən axı...
Top