Tapılan ümumi test sayı : 11

Bağlayıcılardan biri tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bağlaya bilmir:
A) Hərçənd
B) Lakin
C)
D) Yəni
Aşağıda tabesizlik bağlayıcılarından biri tabesiz mürəkkəb cümlə arasında işlənə bilmir:
A) Həm, həm də
B) Lakin
C) İlə
D)
Biri bağlayıcısız tabesiz mürəkkəb cümlədir:
A) İstəsən, gedərsən
B) Bakı böyüyür, inkişaf edir
C) Soruşdummu, cavab ver
D) Ancaq Adil oxuyur, başqaları oxumurlar
Cümlələrdən biri tabesiz mürəkkəb cümlədir:
A) Əli danışdı, danışmadım
B) Əli danışdımı, yazacaq
C) Əli danışsa, yazar
D) Əli danışır, yazır
Tabesiz mürəkkəb cümlənin xüsusiyyətlərindən biri deyil:
A) Tabesiz mürəkkəb cümləni əmələ gətirən cümlələr, nisbətən müstəqil olur, bir – birinə tabe olmur
B) Tabesiz mürəkkəb cümləni əmələ gətirən cümlələr arasında məna əlaqələri olmur
C) Tabesiz mürəkkəb cümləni əmələ gətirən cümlələr arasında tabesizlik əlaqəsi olur
D) Tabesiz mürəkkəb cümlələr bir – biri ilə intonasiya ilə və ya tabesizlik bağlayıcıları ilə bağlanırlar
Biri tabeli mürəkkəb cümlə deyil:
A) Uşaq elə sevinirdi, sanki dünyanı ona bağışlamışdılar
B) Şərtim budur ki, atamı da mənim qədər sev
C) Dəhlizin qapısı açıldı, ancaq orada heç kim görünmədi
D) Gəlin sapsarı saralsa da, özünü sındırmadı
Tabeli mürəkkəb cümləni seçin:
A) Natiq çox danışdı, ancaq qulaq asan olmadı
B) Əsas məsələ budur ki, qonaqlar yaxşı qarşılansınlar
C) Payız gəlir, ağacların yarpaqları saralır
D) Otağın pəncərələri taybatay açıldı və içəriyə sərin hava axdı
Tabesiz mürəkkəb cümləni hansı bağlayıcı ilə bağlamaq olmur?
A) amma
B)
C) ilə
D) həm
E) nə, nə də
Tabesiz mürəkkəb cümlə hansıdır?
A) Mən sənə demişdim: bu işin sonu yoxdur
B) Atlar öküzlər kotana güc vurur, gah yeriyir, gah yıxılır, gah durur
C) Yazıq uşaq başını aşağı saldı, heç bir söz demədi
D) Harada aş, orada baş
E) Var səsi ilə qışqırmaq istədi Şahnaz, ancaq səsi çıxmadı
“Kənddə axşamüstü at kişnərtisi, mal-qara səsi ətrafa yayılır, hər evin qapısında samovar tüstülənirdi” cümləsinin tərkib hissəsi arasında hansı məna əlaqəsi var?
A) zaman
B) ardıcıllıq
C) aydınlaşdırma
D) səbəb-nəticə
E) qarşılaşdırma
Biri tabeli mürəkkəb cümlə deyil:
A) Şərtim budur ki, atamı da mənim qədər sev
B) Gəlin sapsarı saralsa da, özünü sındırmadı
C) Gəlin sapsarı saralsa da, özünü sındırmadı
D) Uşaq elə sevinirdi, sanki dünyanı ona bağışlamışdılar
E) Dəhlizin qapısı açıldı, ancaq orada heç kim görünmədi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top