Tapılan ümumi test sayı : 11

Bağlayıcılardan biri tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bağlaya bilmir:
A)
B) Hərçənd
C) Yəni
D) Lakin
Aşağıda tabesizlik bağlayıcılarından biri tabesiz mürəkkəb cümlə arasında işlənə bilmir:
A) Lakin
B) Həm, həm də
C)
D) İlə
Biri bağlayıcısız tabesiz mürəkkəb cümlədir:
A) Soruşdummu, cavab ver
B) İstəsən, gedərsən
C) Bakı böyüyür, inkişaf edir
D) Ancaq Adil oxuyur, başqaları oxumurlar
Cümlələrdən biri tabesiz mürəkkəb cümlədir:
A) Əli danışır, yazır
B) Əli danışsa, yazar
C) Əli danışdı, danışmadım
D) Əli danışdımı, yazacaq
Tabesiz mürəkkəb cümlənin xüsusiyyətlərindən biri deyil:
A) Tabesiz mürəkkəb cümləni əmələ gətirən cümlələr, nisbətən müstəqil olur, bir – birinə tabe olmur
B) Tabesiz mürəkkəb cümləni əmələ gətirən cümlələr arasında tabesizlik əlaqəsi olur
C) Tabesiz mürəkkəb cümləni əmələ gətirən cümlələr arasında məna əlaqələri olmur
D) Tabesiz mürəkkəb cümlələr bir – biri ilə intonasiya ilə və ya tabesizlik bağlayıcıları ilə bağlanırlar
Biri tabeli mürəkkəb cümlə deyil:
A) Dəhlizin qapısı açıldı, ancaq orada heç kim görünmədi
B) Gəlin sapsarı saralsa da, özünü sındırmadı
C) Uşaq elə sevinirdi, sanki dünyanı ona bağışlamışdılar
D) Şərtim budur ki, atamı da mənim qədər sev
Tabeli mürəkkəb cümləni seçin:
A) Otağın pəncərələri taybatay açıldı və içəriyə sərin hava axdı
B) Əsas məsələ budur ki, qonaqlar yaxşı qarşılansınlar
C) Payız gəlir, ağacların yarpaqları saralır
D) Natiq çox danışdı, ancaq qulaq asan olmadı
Tabesiz mürəkkəb cümləni hansı bağlayıcı ilə bağlamaq olmur?
A) ilə
B) həm
C)
D) amma
E) nə, nə də
Tabesiz mürəkkəb cümlə hansıdır?
A) Mən sənə demişdim: bu işin sonu yoxdur
B) Atlar öküzlər kotana güc vurur, gah yeriyir, gah yıxılır, gah durur
C) Yazıq uşaq başını aşağı saldı, heç bir söz demədi
D) Var səsi ilə qışqırmaq istədi Şahnaz, ancaq səsi çıxmadı
E) Harada aş, orada baş
“Kənddə axşamüstü at kişnərtisi, mal-qara səsi ətrafa yayılır, hər evin qapısında samovar tüstülənirdi” cümləsinin tərkib hissəsi arasında hansı məna əlaqəsi var?
A) aydınlaşdırma
B) zaman
C) səbəb-nəticə
D) qarşılaşdırma
E) ardıcıllıq
Biri tabeli mürəkkəb cümlə deyil:
A) Gəlin sapsarı saralsa da, özünü sındırmadı
B) Dəhlizin qapısı açıldı, ancaq orada heç kim görünmədi
C) Uşaq elə sevinirdi, sanki dünyanı ona bağışlamışdılar
D) Şərtim budur ki, atamı da mənim qədər sev
E) Gəlin sapsarı saralsa da, özünü sındırmadı
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top