Tapılan ümumi test sayı : 11

Bağlayıcılardan biri tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bağlaya bilmir:
A) Lakin
B) Yəni
C)
D) Hərçənd
Aşağıda tabesizlik bağlayıcılarından biri tabesiz mürəkkəb cümlə arasında işlənə bilmir:
A) Həm, həm də
B) İlə
C)
D) Lakin
Biri bağlayıcısız tabesiz mürəkkəb cümlədir:
A) Bakı böyüyür, inkişaf edir
B) Ancaq Adil oxuyur, başqaları oxumurlar
C) Soruşdummu, cavab ver
D) İstəsən, gedərsən
Cümlələrdən biri tabesiz mürəkkəb cümlədir:
A) Əli danışsa, yazar
B) Əli danışır, yazır
C) Əli danışdı, danışmadım
D) Əli danışdımı, yazacaq
Tabesiz mürəkkəb cümlənin xüsusiyyətlərindən biri deyil:
A) Tabesiz mürəkkəb cümlələr bir – biri ilə intonasiya ilə və ya tabesizlik bağlayıcıları ilə bağlanırlar
B) Tabesiz mürəkkəb cümləni əmələ gətirən cümlələr arasında tabesizlik əlaqəsi olur
C) Tabesiz mürəkkəb cümləni əmələ gətirən cümlələr arasında məna əlaqələri olmur
D) Tabesiz mürəkkəb cümləni əmələ gətirən cümlələr, nisbətən müstəqil olur, bir – birinə tabe olmur
Biri tabeli mürəkkəb cümlə deyil:
A) Gəlin sapsarı saralsa da, özünü sındırmadı
B) Dəhlizin qapısı açıldı, ancaq orada heç kim görünmədi
C) Şərtim budur ki, atamı da mənim qədər sev
D) Uşaq elə sevinirdi, sanki dünyanı ona bağışlamışdılar
Tabeli mürəkkəb cümləni seçin:
A) Əsas məsələ budur ki, qonaqlar yaxşı qarşılansınlar
B) Payız gəlir, ağacların yarpaqları saralır
C) Natiq çox danışdı, ancaq qulaq asan olmadı
D) Otağın pəncərələri taybatay açıldı və içəriyə sərin hava axdı
Tabesiz mürəkkəb cümləni hansı bağlayıcı ilə bağlamaq olmur?
A) amma
B) ilə
C)
D) həm
E) nə, nə də
Tabesiz mürəkkəb cümlə hansıdır?
A) Var səsi ilə qışqırmaq istədi Şahnaz, ancaq səsi çıxmadı
B) Mən sənə demişdim: bu işin sonu yoxdur
C) Harada aş, orada baş
D) Atlar öküzlər kotana güc vurur, gah yeriyir, gah yıxılır, gah durur
E) Yazıq uşaq başını aşağı saldı, heç bir söz demədi
“Kənddə axşamüstü at kişnərtisi, mal-qara səsi ətrafa yayılır, hər evin qapısında samovar tüstülənirdi” cümləsinin tərkib hissəsi arasında hansı məna əlaqəsi var?
A) qarşılaşdırma
B) aydınlaşdırma
C) ardıcıllıq
D) səbəb-nəticə
E) zaman
Biri tabeli mürəkkəb cümlə deyil:
A) Şərtim budur ki, atamı da mənim qədər sev
B) Dəhlizin qapısı açıldı, ancaq orada heç kim görünmədi
C) Gəlin sapsarı saralsa da, özünü sındırmadı
D) Uşaq elə sevinirdi, sanki dünyanı ona bağışlamışdılar
E) Gəlin sapsarı saralsa da, özünü sındırmadı
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top