Tapılan ümumi test sayı : 11

Bağlayıcılardan biri tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bağlaya bilmir:
A) Lakin
B) Hərçənd
C)
D) Yəni
Aşağıda tabesizlik bağlayıcılarından biri tabesiz mürəkkəb cümlə arasında işlənə bilmir:
A) Lakin
B) İlə
C) Həm, həm də
D)
Biri bağlayıcısız tabesiz mürəkkəb cümlədir:
A) İstəsən, gedərsən
B) Soruşdummu, cavab ver
C) Bakı böyüyür, inkişaf edir
D) Ancaq Adil oxuyur, başqaları oxumurlar
Cümlələrdən biri tabesiz mürəkkəb cümlədir:
A) Əli danışdı, danışmadım
B) Əli danışsa, yazar
C) Əli danışır, yazır
D) Əli danışdımı, yazacaq
Tabesiz mürəkkəb cümlənin xüsusiyyətlərindən biri deyil:
A) Tabesiz mürəkkəb cümlələr bir – biri ilə intonasiya ilə və ya tabesizlik bağlayıcıları ilə bağlanırlar
B) Tabesiz mürəkkəb cümləni əmələ gətirən cümlələr arasında məna əlaqələri olmur
C) Tabesiz mürəkkəb cümləni əmələ gətirən cümlələr, nisbətən müstəqil olur, bir – birinə tabe olmur
D) Tabesiz mürəkkəb cümləni əmələ gətirən cümlələr arasında tabesizlik əlaqəsi olur
Biri tabeli mürəkkəb cümlə deyil:
A) Uşaq elə sevinirdi, sanki dünyanı ona bağışlamışdılar
B) Dəhlizin qapısı açıldı, ancaq orada heç kim görünmədi
C) Gəlin sapsarı saralsa da, özünü sındırmadı
D) Şərtim budur ki, atamı da mənim qədər sev
Tabeli mürəkkəb cümləni seçin:
A) Payız gəlir, ağacların yarpaqları saralır
B) Natiq çox danışdı, ancaq qulaq asan olmadı
C) Otağın pəncərələri taybatay açıldı və içəriyə sərin hava axdı
D) Əsas məsələ budur ki, qonaqlar yaxşı qarşılansınlar
Tabesiz mürəkkəb cümləni hansı bağlayıcı ilə bağlamaq olmur?
A) həm
B) amma
C) nə, nə də
D) ilə
E)
Tabesiz mürəkkəb cümlə hansıdır?
A) Yazıq uşaq başını aşağı saldı, heç bir söz demədi
B) Mən sənə demişdim: bu işin sonu yoxdur
C) Atlar öküzlər kotana güc vurur, gah yeriyir, gah yıxılır, gah durur
D) Harada aş, orada baş
E) Var səsi ilə qışqırmaq istədi Şahnaz, ancaq səsi çıxmadı
“Kənddə axşamüstü at kişnərtisi, mal-qara səsi ətrafa yayılır, hər evin qapısında samovar tüstülənirdi” cümləsinin tərkib hissəsi arasında hansı məna əlaqəsi var?
A) ardıcıllıq
B) zaman
C) səbəb-nəticə
D) aydınlaşdırma
E) qarşılaşdırma
Biri tabeli mürəkkəb cümlə deyil:
A) Gəlin sapsarı saralsa da, özünü sındırmadı
B) Dəhlizin qapısı açıldı, ancaq orada heç kim görünmədi
C) Gəlin sapsarı saralsa da, özünü sındırmadı
D) Şərtim budur ki, atamı da mənim qədər sev
E) Uşaq elə sevinirdi, sanki dünyanı ona bağışlamışdılar
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top