Tapılan ümumi test sayı : 17

Kartodiaqram üsulundan istifadə olunur:
A) Hər hansı hadisənin, prosesin yayıldığı əraziləri göstərmək məqsədilə
B) Xəritədə faydalı qazıntılar, iqtisadi obyektlər, şəhərlər və s. simvolik işarələrlə göstərməklə
C) Müxtəlif ölkə və regionların iqtisadi və sosial göstəricilərini müqayisə etmək məqsədilə
D) Müxtəlif ərazilər üzrə rəng və ya ştrixlərin köməyi ilə bir çox göstəriciləri əks etdirməklə
Siyasi xəritədə dövlətlərin qrupları, kənd təsərrüfatı sahələri, onların ixtisaslaşması, rayonlaşması və s. təsvir edilir:
A) Keyfiyyət fonu üsulunda
B) Nöqtələr üsulunda
C) Kartoqram üsulunda
D) Areal üsulunda
Kartoqram üsulundan istifadə olunur:
A) Xəritədə faydalı qazıntılar, iqtisadi obyektlər, şəhərlər və s. simvolik işarələrlə göstərməkdə
B) Hər hansı hadisənin, prosesin yayıldığı əraziləri göstərmək məqsədilə
C) Siyasi xəritədə dövlətlərin qrupları, kənd təsərrüfatı sahələri, onların ixtisaslaşması, rayonlaşması və s. təsvir etməkdə
D) Müxtəlif ərazilər üzrə rəng və ya ştrixlərin köməyi ilə bir çox göstəriciləri əks etdirməkdə
Əkin sahələrinin, mal – qaranın, əhalinin sayının göstərilməsində istifadə edilir:
A) Areal üsulundan
B) Kartodiaqram üsulundan
C) Hərəkət xətləri üsulundan
D) Nöqtələr üsulundan
Hər hansı hadisənin, prosesin yayıldığı əraziləri göstərmək məqsədilə istifadə edilir:
A) Areal üsulundan
B) Kartoqram üsulunda
C) Hərəkət xətləri üsulundan
D) Kartodiaqram üsulundan
Neft- qaz kəmərləri hansı təsvir üsulunda göstərilir?
A) Nöqtələr
B) Kartoqram
C) İşarələr
D) Hərəkət xətləri
Əhalinin sayının göstərilməsində istifadə olunur:
A) İşarələr üsulundan
B) Nöqtələr üsulundan
C) Kartoqram üsulundan
D) Xətlər üsulundan
Müasir dövrdə coğrafiya elminin təsviretmə xarakterinə əlavə olunmamışdır:
A) Proqnozlaşdırma
B) Təşkiletmə
C) Ümumiləşdirmə
D) Yenidənqurma
Qlobal istiləşmənin, səhralaşmanın öyrənilməsində bu metodun rolu daha böyükdür:
A) Riyazi – statistik metodlar
B) Geoinformatika metodu
C) Kartoqrafik metodlar
D) Kosmik metodlar
İqtisadi – sosial coğrafiya kursunun ənənəvi və müasir tədqiqat metodlarına daxil deyil:
A) Müqayisə metodu
B) Ümumiləşdirmə metodu
C) Coğrafi proqnoz metodu
D) Kosmik metodlar
Sosial – iqtisadi inkişafla bağlı olaraq təbii geosistemlərin gələcək vəziyyətinin qabaqcadan planlaşdırılması hansı metoda aiddir?
A) Kosmik metodlara
B) Kartoqrafik metoda
C) Coğrafi proqnoz metoduna
D) Riyazi – statistik metodlara
Müqayisə metoduna aiddir:
A) Qlobal istiləşmənin, səhralaşmanın öyrənilməsi
B) Sosial – iqtisadi inkişafla bağlı olaraq təbii geosistemlərin gələcək vəziyyətinin qabaqcadan planlaşdırılması
C) Coğrafiya xəritələrinin köməyi ilə yeni informasiyaların alınması
D) Region və ölkələrin bir – biri ilə oxşar və fərqli cəhətlərinin təhlili əsasında daha yeni qanunauyğunluqların öyrənilməsi
İqtisadi və sosial coğrafiya nəyi öyrənir?
A) Təbii ərazi komplekslərini
B) Çayların illik axım rejimini
C) Əhalini və onun təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrini
D) Ərazinin geoloji quruluşunu
E) Yerin öz oxu ətrafında hərəkətini
İqtisadi və sosial coğrafiya öyrənir
A) Çayların illik axım rejimini
B) Təbii ərazi kompleksləri
C) Yerin öz oxu ətrafında hərəkətini
D) Ərazinin geoloji quruluşunu
E) Əhalinin və təsərrüfatın ərazi təşkili prinsipləri
Mərkəzi Asiyanın sosialist ölkəsi hansıdır?
A) Özbəkistan
B) Türkmənistan
C) Monqolustan
D) Qazaxıstan
E) Tacikistan
Siyasi coğrafiya nəyi öyrənir?
A) İqtisadi coğrafiyanı
B) Bioloji prosesləri
C) İnsanların həyatını
D) Qlobal problemləri
E) Siyasi proses və hadisələrin ərazi üzrə diferensiyasını (paylanmasını) öyrənir
Sirin su ilə təminat problemi hansı ölkələr üçün səciyyəvidir?
A) Finlandiya, Polşa
B) Liviya, Mərakeş
C) ABŞ, Kanada
D) Rusiya, Finlandiya
E) Braziliya, Yaponiya
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top