Tapılan ümumi test sayı : 17

Kartodiaqram üsulundan istifadə olunur:
A) Xəritədə faydalı qazıntılar, iqtisadi obyektlər, şəhərlər və s. simvolik işarələrlə göstərməklə
B) Hər hansı hadisənin, prosesin yayıldığı əraziləri göstərmək məqsədilə
C) Müxtəlif ərazilər üzrə rəng və ya ştrixlərin köməyi ilə bir çox göstəriciləri əks etdirməklə
D) Müxtəlif ölkə və regionların iqtisadi və sosial göstəricilərini müqayisə etmək məqsədilə
Siyasi xəritədə dövlətlərin qrupları, kənd təsərrüfatı sahələri, onların ixtisaslaşması, rayonlaşması və s. təsvir edilir:
A) Keyfiyyət fonu üsulunda
B) Nöqtələr üsulunda
C) Areal üsulunda
D) Kartoqram üsulunda
Kartoqram üsulundan istifadə olunur:
A) Siyasi xəritədə dövlətlərin qrupları, kənd təsərrüfatı sahələri, onların ixtisaslaşması, rayonlaşması və s. təsvir etməkdə
B) Hər hansı hadisənin, prosesin yayıldığı əraziləri göstərmək məqsədilə
C) Xəritədə faydalı qazıntılar, iqtisadi obyektlər, şəhərlər və s. simvolik işarələrlə göstərməkdə
D) Müxtəlif ərazilər üzrə rəng və ya ştrixlərin köməyi ilə bir çox göstəriciləri əks etdirməkdə
Əkin sahələrinin, mal – qaranın, əhalinin sayının göstərilməsində istifadə edilir:
A) Kartodiaqram üsulundan
B) Nöqtələr üsulundan
C) Hərəkət xətləri üsulundan
D) Areal üsulundan
Hər hansı hadisənin, prosesin yayıldığı əraziləri göstərmək məqsədilə istifadə edilir:
A) Hərəkət xətləri üsulundan
B) Kartoqram üsulunda
C) Areal üsulundan
D) Kartodiaqram üsulundan
Neft- qaz kəmərləri hansı təsvir üsulunda göstərilir?
A) Nöqtələr
B) Kartoqram
C) Hərəkət xətləri
D) İşarələr
Əhalinin sayının göstərilməsində istifadə olunur:
A) Nöqtələr üsulundan
B) İşarələr üsulundan
C) Xətlər üsulundan
D) Kartoqram üsulundan
Müasir dövrdə coğrafiya elminin təsviretmə xarakterinə əlavə olunmamışdır:
A) Ümumiləşdirmə
B) Proqnozlaşdırma
C) Yenidənqurma
D) Təşkiletmə
Qlobal istiləşmənin, səhralaşmanın öyrənilməsində bu metodun rolu daha böyükdür:
A) Kartoqrafik metodlar
B) Geoinformatika metodu
C) Riyazi – statistik metodlar
D) Kosmik metodlar
İqtisadi – sosial coğrafiya kursunun ənənəvi və müasir tədqiqat metodlarına daxil deyil:
A) Müqayisə metodu
B) Coğrafi proqnoz metodu
C) Ümumiləşdirmə metodu
D) Kosmik metodlar
Sosial – iqtisadi inkişafla bağlı olaraq təbii geosistemlərin gələcək vəziyyətinin qabaqcadan planlaşdırılması hansı metoda aiddir?
A) Coğrafi proqnoz metoduna
B) Kosmik metodlara
C) Kartoqrafik metoda
D) Riyazi – statistik metodlara
Müqayisə metoduna aiddir:
A) Qlobal istiləşmənin, səhralaşmanın öyrənilməsi
B) Sosial – iqtisadi inkişafla bağlı olaraq təbii geosistemlərin gələcək vəziyyətinin qabaqcadan planlaşdırılması
C) Coğrafiya xəritələrinin köməyi ilə yeni informasiyaların alınması
D) Region və ölkələrin bir – biri ilə oxşar və fərqli cəhətlərinin təhlili əsasında daha yeni qanunauyğunluqların öyrənilməsi
İqtisadi və sosial coğrafiya nəyi öyrənir?
A) Çayların illik axım rejimini
B) Təbii ərazi komplekslərini
C) Ərazinin geoloji quruluşunu
D) Yerin öz oxu ətrafında hərəkətini
E) Əhalini və onun təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrini
İqtisadi və sosial coğrafiya öyrənir
A) Ərazinin geoloji quruluşunu
B) Çayların illik axım rejimini
C) Təbii ərazi kompleksləri
D) Yerin öz oxu ətrafında hərəkətini
E) Əhalinin və təsərrüfatın ərazi təşkili prinsipləri
Mərkəzi Asiyanın sosialist ölkəsi hansıdır?
A) Tacikistan
B) Türkmənistan
C) Monqolustan
D) Qazaxıstan
E) Özbəkistan
Siyasi coğrafiya nəyi öyrənir?
A) İnsanların həyatını
B) Siyasi proses və hadisələrin ərazi üzrə diferensiyasını (paylanmasını) öyrənir
C) İqtisadi coğrafiyanı
D) Bioloji prosesləri
E) Qlobal problemləri
Sirin su ilə təminat problemi hansı ölkələr üçün səciyyəvidir?
A) ABŞ, Kanada
B) Rusiya, Finlandiya
C) Liviya, Mərakeş
D) Braziliya, Yaponiya
E) Finlandiya, Polşa
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top