Tapılan ümumi test sayı : 30

Türkmənçay danışıqlarında iştirak etmiş Azərbaycan yazıçısı:
A) M.F.Axundov
B) M.P.Vaqif
C) A.A.Bakıxanov
D) M.C.Topçubaşov
E) Q.B.Zakir
A.S.Qriboyedev, M.M.Qlinka və başqalarının müəllimi olmuş görkəmli şərqşünas:
A) E.Bertels
B) V.V.Bartold
C) Mirzə Kazımbəy
D) A.A.Bakıxanov
E) M.C.Topçubaşov
XI-XIII əsrlərin görkəmli Azərbayan şairləri:
A) Həsənoğlu, Həqiqi, Nəsimi, Əbülüla Gəncəvi.
B) Əvhədi, Fələki Şirvani, Mücirəddin Beyləqani, Səfiəddin Urməvi.
C) Xəqani, Əcəmi, Rəşidədin, Məhəmməd Hinduşah Naxçıvani.
D) Nəimi, Xətai, Füzuli, Qətran Təbrizi.
E) Qətran Təbrizi, Əbülüla Gəncəvi, Məhsəti Gəncəvi, Xəqani Şirvani, Nizami Gəncəvi.
Sultan Süleyman Qanuninin hakimiyyət illəri:
A) 1578-1612
B) 1520-1566
C) 1451-1481
D) 1508-1512
E) 1481-1508
Aşağıda göstərilən arxeoloji abidələrdən hansı daha qədimdir?
A) Tripolye mədəniyyəti
B) II Sardurun kitabəsi
C) Qobustan
D) Oldovay tapıntısı
E) Azıx mağarası
Hindistan nə vaxt respublika elan olunub?
A) 1947
B) 1954
C) 1949
D) 1950
E) 1952
Görkəmli Azərbaycan astronomu Nəsrəddin Tusi hansı dövrdə yaşamışdır?
A) XIV əsr
B) XI əsr
C) XIII əsr
D) XV əsr
E) XII əsr
Marağa rəsədxanası neçənci ildə yaradılmışdır?
A) 1259
B) 1119
C) 1219
D) 1359
E) 1159
Atropatena dövləti nə vaxt mövcud olmuşdur?
A) Eramızın I-II əsrləri
B) Er.ə IV-II əsrlər
C) Er.ə II-I əsrlər
D) Er.ə V-I əsrlər
E) Eramızın III-IV əsrləri
Azıx adamının yaşı neçədir?
A) 600-800 min il
B) 850-900 min il
C) 450-500 min il
D) 350-400 min il
E) 200-300 min il
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top