Tapılan ümumi test sayı : 41

S.Rəhimovun "Mehman" əsərində mənfi obrazlar:
1. Vahidov
2. Məmmədxan
3. Murtuzov
4. Cabirov
5. Şəhla xanım
A) 3, 4, 5
B) 1, 4, 5
C) 1, 2, 3
D) 2, 3, 4
E) 2, 3, 5
C.Cabbarlının yaradıılığının birinci dövründə yazdığı dram əsəri:
A) "Yaşar"
B) "Dönüş"
C) "Vəfalı səriyyə, yaxud göz yaşı içində gülüş"
D) "Almaz"
E) "Sevil"
N.Nərimanovun "Nadir şah" əsəri haqqında fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Əsərdə xalq və ordu tərəfdən hakimiyyətə gətirilən Nadir şah saray ziddiyyətlərinin qurbanı olur.
B) Pyesdə despotizm üsulu-idarəsi şəraitində xalqla dövlət arasında uçurum olduğu göstərilir.
C) Tarixi faciədir.
D) Tarixi hadisələrin təsvirndə xronoloji ardıcıllıq gözlənilməmişdir.
E) Senzor əsərin nə çapına, nə də tamaşaya qoyulmasına icazə verməmişdi.
"Bəs" ... cəlalımızdı bizim,
Nasehi-xoşməqalımızdı bizim.
Səy edin, ey güruhi-niksifat,
Etməsin ta bizim" ... "vəfat" .
S.Ə.Şirvani bu misralarında hansı mətbuat orqanını nəzərdə tuturdu?
A) "Əkinçi"
B) "Babayi-Əmir"
C) "Həyat"
D) "Səda"
E) "Füyuzat"
"Sərv boylu yarım, ey nəğməkarım,
Al yanaqlı, qara xallı dilbərim."
Birinci misrada hansı bədii təsvir vasitəsi işlənmişdir?
A) bədii təzad
B) təkrir
C) simvol
D) epitet
E) metafora
Hansı sırada yalnız şifahi xalq ədəbiyyatı janrları göstərilib?
A) hekayə, bayatı, qoşma
B) bayatı, nağıl, dastan
C) dastan, qəzəl, holavar
D) qitə, atalar sözü, əmək nəğmələri
E) lətifə, nağıl, rübai
"Külək qalxdı, hava sərinlədi" tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır ?
A) zaman
B) aydınlaşdırma
C) ardıcıllıq
D) səbəb-nəticə
E) qarşılaşdırma
"Bu da məlum idi ki, o, çölə - bayıra çıxmır" cümləsində budaq cümlənin növünü göstərin:
A) təyin budaq cümləsi
B) xəbər budaq cümləsi
C) mübtəda budaq cümləsi
D) zərflik budaq cümləsi
E) tamamlıq budaq cümləsi
"Uşaqlar bağdan gül dərdilər" cümləsində altından xətt çəkimiş söz hansı cümlə üzvüdür ?
A) zərflik
B) tamamlıq
C) təyin
D) mübtəda
E) xəbər
M.F.Axundovun "Aldanmış kəvakib" povestində əks qütblərdə dayanan obrazlar:
A) Mirzə Mövsün, Mirzə Yəhya
B) Sərdar Zaman, Mirzə Sədrəddin
C) Şah Abbas, Yusif Sərrac
D) axund Səməd, Mövlana Cəmaləddin
E) Şah Abbas, axund Səməd
M.F.Axundovun "Aldanmış kəvakib" povestində əks qütblərdə dayanan obrazlar:
A) axund Səməd, Mövlana Cəmaləddin
B) Mirzə Mövsün, Mirzə Yəhya
C) Şah Abbas, Yusif Sərrac
D) Şah Abbas, axund Səməd
E) Sərdar Zaman, Mirzə Sədrəddin
M.P.Vaqifin qoşmalarının əsas mövzusu:
A) təbiətin gözəlliyinin tərənnümü
B) hakimlərin zülmünə və özbaşınalığına etiraz
C) zəmanədən şikayət
D) nadanlığın, cəhalətin tənqidi
E) insan gözəlliyinin və məhəbbətin tərənnümü
"Oğru kimi evi gəzdi, dolaşdı,
Şahın yatağını tapıb yanaşdı.
Şahın ciyərinə xəncəri vurdu,
Şam söndü, ... ürəyi durdu-"      misraları N.Gəncəvinin hansı əsərindəndir?
A) "Sirlər xəzinəsi"
B) "Yeddi gözəl"
C) "Leyli və Məcnun"
D) "Xosrov və Şirin"
E) "İsgəndərnamə"
Korğlunun apardığı mübarizədə əsas məqsədi:
A) dövrünün gənclərindən seçilmək və qəhrəman kimi tanınmaq
B) Həsən xan tərəfindən gözləri kor edilmiş atasının intiqamını almaq
C) öz düşmənlərindən qisas almaq, var-dövlət sahibi olmaq
D) torpaqlar işğal etməkə ölkəsinin sərhədini genişləndirin
E) Vətənin istiqlaliyyəti, xalqın mənafeyi uğrunda mübarizə
Hansı sırada yalnız şifahi xalq ədəbiyyatı janrları göstərilib?
A) hekayə, bayatı, qoşma
B) lətifə, nağıl, rübai
C) qitə, atalar sözü,əmək nəğmələri
D) bayatı, nağıl, dastan
E) dastan, qəzəl, holavar
"Külək qalxdı, hava sərinlədi" tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır?
A) ardıcıllıq
B) zaman
C) səbəb-nəticə
D) aydınlaşdırma
E) qarşılaşdırma
"Bu da məlum idi ki, o çölə-bayıra çıxmır" cümləsində budaq cümlənin növünü göstərin:
A) zərflik budaq cümləsi
B) təyin budaq cümləsi
C) tamamlıq budaq cümləsi
D) xəbər budaq cümləsi
E) mübtəda budaq cümləsi
"Uşaqlar bağdan gül dərdilər" cümmləsində altından xətt çəkilmiş söz hansı cümlə üzvüdür?
A) xəbər
B) mübtəda
C) tamamlıq
D) təyin
E) zərflik
Aşağıdakı cümlədə  təyinin ifadə vasitəsini götərin:
"Zəhməti sevən adam başqasına möhtac olmaz".
A) feli sifət tərkibi ilə
B) feli bağlama tərkibi ilə
C) feli sifətlə
D) isimlə
E) məsdər tərkibi ilə
I növ ismi birləşmələrdən ibarət olan cərgəni göstərin:
A) şad olmaq, ürəyi düşmək
B) məkəbin direktoru, şəhərin qapısı
C) dəmir darvaza, mis məftil
D) məzəli əhvalat, çay gəmisi
E) el sözü, vətən eşqi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top