Tapılan ümumi test sayı : 41

S.Rəhimovun "Mehman" əsərində mənfi obrazlar:
1. Vahidov
2. Məmmədxan
3. Murtuzov
4. Cabirov
5. Şəhla xanım
A) 1, 4, 5
B) 2, 3, 5
C) 2, 3, 4
D) 1, 2, 3
E) 3, 4, 5
C.Cabbarlının yaradıılığının birinci dövründə yazdığı dram əsəri:
A) "Yaşar"
B) "Almaz"
C) "Dönüş"
D) "Sevil"
E) "Vəfalı səriyyə, yaxud göz yaşı içində gülüş"
N.Nərimanovun "Nadir şah" əsəri haqqında fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Senzor əsərin nə çapına, nə də tamaşaya qoyulmasına icazə verməmişdi.
B) Tarixi hadisələrin təsvirndə xronoloji ardıcıllıq gözlənilməmişdir.
C) Əsərdə xalq və ordu tərəfdən hakimiyyətə gətirilən Nadir şah saray ziddiyyətlərinin qurbanı olur.
D) Pyesdə despotizm üsulu-idarəsi şəraitində xalqla dövlət arasında uçurum olduğu göstərilir.
E) Tarixi faciədir.
"Bəs" ... cəlalımızdı bizim,
Nasehi-xoşməqalımızdı bizim.
Səy edin, ey güruhi-niksifat,
Etməsin ta bizim" ... "vəfat" .
S.Ə.Şirvani bu misralarında hansı mətbuat orqanını nəzərdə tuturdu?
A) "Əkinçi"
B) "Səda"
C) "Həyat"
D) "Füyuzat"
E) "Babayi-Əmir"
"Sərv boylu yarım, ey nəğməkarım,
Al yanaqlı, qara xallı dilbərim."
Birinci misrada hansı bədii təsvir vasitəsi işlənmişdir?
A) epitet
B) metafora
C) simvol
D) bədii təzad
E) təkrir
Hansı sırada yalnız şifahi xalq ədəbiyyatı janrları göstərilib?
A) lətifə, nağıl, rübai
B) dastan, qəzəl, holavar
C) qitə, atalar sözü, əmək nəğmələri
D) bayatı, nağıl, dastan
E) hekayə, bayatı, qoşma
"Külək qalxdı, hava sərinlədi" tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır ?
A) ardıcıllıq
B) aydınlaşdırma
C) zaman
D) səbəb-nəticə
E) qarşılaşdırma
"Bu da məlum idi ki, o, çölə - bayıra çıxmır" cümləsində budaq cümlənin növünü göstərin:
A) zərflik budaq cümləsi
B) mübtəda budaq cümləsi
C) təyin budaq cümləsi
D) xəbər budaq cümləsi
E) tamamlıq budaq cümləsi
"Uşaqlar bağdan gül dərdilər" cümləsində altından xətt çəkimiş söz hansı cümlə üzvüdür ?
A) xəbər
B) tamamlıq
C) mübtəda
D) zərflik
E) təyin
M.F.Axundovun "Aldanmış kəvakib" povestində əks qütblərdə dayanan obrazlar:
A) axund Səməd, Mövlana Cəmaləddin
B) Sərdar Zaman, Mirzə Sədrəddin
C) Şah Abbas, axund Səməd
D) Şah Abbas, Yusif Sərrac
E) Mirzə Mövsün, Mirzə Yəhya
M.F.Axundovun "Aldanmış kəvakib" povestində əks qütblərdə dayanan obrazlar:
A) Şah Abbas, Yusif Sərrac
B) Mirzə Mövsün, Mirzə Yəhya
C) Sərdar Zaman, Mirzə Sədrəddin
D) Şah Abbas, axund Səməd
E) axund Səməd, Mövlana Cəmaləddin
M.P.Vaqifin qoşmalarının əsas mövzusu:
A) təbiətin gözəlliyinin tərənnümü
B) insan gözəlliyinin və məhəbbətin tərənnümü
C) zəmanədən şikayət
D) hakimlərin zülmünə və özbaşınalığına etiraz
E) nadanlığın, cəhalətin tənqidi
"Oğru kimi evi gəzdi, dolaşdı,
Şahın yatağını tapıb yanaşdı.
Şahın ciyərinə xəncəri vurdu,
Şam söndü, ... ürəyi durdu-"      misraları N.Gəncəvinin hansı əsərindəndir?
A) "Xosrov və Şirin"
B) "Sirlər xəzinəsi"
C) "İsgəndərnamə"
D) "Leyli və Məcnun"
E) "Yeddi gözəl"
Korğlunun apardığı mübarizədə əsas məqsədi:
A) dövrünün gənclərindən seçilmək və qəhrəman kimi tanınmaq
B) öz düşmənlərindən qisas almaq, var-dövlət sahibi olmaq
C) torpaqlar işğal etməkə ölkəsinin sərhədini genişləndirin
D) Vətənin istiqlaliyyəti, xalqın mənafeyi uğrunda mübarizə
E) Həsən xan tərəfindən gözləri kor edilmiş atasının intiqamını almaq
Hansı sırada yalnız şifahi xalq ədəbiyyatı janrları göstərilib?
A) dastan, qəzəl, holavar
B) hekayə, bayatı, qoşma
C) bayatı, nağıl, dastan
D) qitə, atalar sözü,əmək nəğmələri
E) lətifə, nağıl, rübai
"Külək qalxdı, hava sərinlədi" tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır?
A) zaman
B) ardıcıllıq
C) qarşılaşdırma
D) səbəb-nəticə
E) aydınlaşdırma
"Bu da məlum idi ki, o çölə-bayıra çıxmır" cümləsində budaq cümlənin növünü göstərin:
A) zərflik budaq cümləsi
B) xəbər budaq cümləsi
C) tamamlıq budaq cümləsi
D) təyin budaq cümləsi
E) mübtəda budaq cümləsi
"Uşaqlar bağdan gül dərdilər" cümmləsində altından xətt çəkilmiş söz hansı cümlə üzvüdür?
A) xəbər
B) mübtəda
C) tamamlıq
D) zərflik
E) təyin
Aşağıdakı cümlədə  təyinin ifadə vasitəsini götərin:
"Zəhməti sevən adam başqasına möhtac olmaz".
A) feli sifət tərkibi ilə
B) isimlə
C) feli sifətlə
D) feli bağlama tərkibi ilə
E) məsdər tərkibi ilə
I növ ismi birləşmələrdən ibarət olan cərgəni göstərin:
A) məzəli əhvalat, çay gəmisi
B) el sözü, vətən eşqi
C) dəmir darvaza, mis məftil
D) şad olmaq, ürəyi düşmək
E) məkəbin direktoru, şəhərin qapısı
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top