Tapılan ümumi test sayı : 41

S.Rəhimovun "Mehman" əsərində mənfi obrazlar:
1. Vahidov
2. Məmmədxan
3. Murtuzov
4. Cabirov
5. Şəhla xanım
A) 2, 3, 5
B) 3, 4, 5
C) 1, 4, 5
D) 2, 3, 4
E) 1, 2, 3
C.Cabbarlının yaradıılığının birinci dövründə yazdığı dram əsəri:
A) "Yaşar"
B) "Dönüş"
C) "Almaz"
D) "Vəfalı səriyyə, yaxud göz yaşı içində gülüş"
E) "Sevil"
N.Nərimanovun "Nadir şah" əsəri haqqında fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Senzor əsərin nə çapına, nə də tamaşaya qoyulmasına icazə verməmişdi.
B) Tarixi hadisələrin təsvirndə xronoloji ardıcıllıq gözlənilməmişdir.
C) Tarixi faciədir.
D) Pyesdə despotizm üsulu-idarəsi şəraitində xalqla dövlət arasında uçurum olduğu göstərilir.
E) Əsərdə xalq və ordu tərəfdən hakimiyyətə gətirilən Nadir şah saray ziddiyyətlərinin qurbanı olur.
"Bəs" ... cəlalımızdı bizim,
Nasehi-xoşməqalımızdı bizim.
Səy edin, ey güruhi-niksifat,
Etməsin ta bizim" ... "vəfat" .
S.Ə.Şirvani bu misralarında hansı mətbuat orqanını nəzərdə tuturdu?
A) "Həyat"
B) "Əkinçi"
C) "Səda"
D) "Babayi-Əmir"
E) "Füyuzat"
"Sərv boylu yarım, ey nəğməkarım,
Al yanaqlı, qara xallı dilbərim."
Birinci misrada hansı bədii təsvir vasitəsi işlənmişdir?
A) bədii təzad
B) epitet
C) simvol
D) metafora
E) təkrir
Hansı sırada yalnız şifahi xalq ədəbiyyatı janrları göstərilib?
A) hekayə, bayatı, qoşma
B) dastan, qəzəl, holavar
C) qitə, atalar sözü, əmək nəğmələri
D) bayatı, nağıl, dastan
E) lətifə, nağıl, rübai
"Külək qalxdı, hava sərinlədi" tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır ?
A) ardıcıllıq
B) zaman
C) aydınlaşdırma
D) səbəb-nəticə
E) qarşılaşdırma
"Bu da məlum idi ki, o, çölə - bayıra çıxmır" cümləsində budaq cümlənin növünü göstərin:
A) mübtəda budaq cümləsi
B) xəbər budaq cümləsi
C) təyin budaq cümləsi
D) tamamlıq budaq cümləsi
E) zərflik budaq cümləsi
"Uşaqlar bağdan gül dərdilər" cümləsində altından xətt çəkimiş söz hansı cümlə üzvüdür ?
A) zərflik
B) tamamlıq
C) xəbər
D) təyin
E) mübtəda
M.F.Axundovun "Aldanmış kəvakib" povestində əks qütblərdə dayanan obrazlar:
A) axund Səməd, Mövlana Cəmaləddin
B) Şah Abbas, Yusif Sərrac
C) Şah Abbas, axund Səməd
D) Sərdar Zaman, Mirzə Sədrəddin
E) Mirzə Mövsün, Mirzə Yəhya
M.F.Axundovun "Aldanmış kəvakib" povestində əks qütblərdə dayanan obrazlar:
A) axund Səməd, Mövlana Cəmaləddin
B) Şah Abbas, axund Səməd
C) Şah Abbas, Yusif Sərrac
D) Sərdar Zaman, Mirzə Sədrəddin
E) Mirzə Mövsün, Mirzə Yəhya
M.P.Vaqifin qoşmalarının əsas mövzusu:
A) nadanlığın, cəhalətin tənqidi
B) hakimlərin zülmünə və özbaşınalığına etiraz
C) zəmanədən şikayət
D) təbiətin gözəlliyinin tərənnümü
E) insan gözəlliyinin və məhəbbətin tərənnümü
"Oğru kimi evi gəzdi, dolaşdı,
Şahın yatağını tapıb yanaşdı.
Şahın ciyərinə xəncəri vurdu,
Şam söndü, ... ürəyi durdu-"      misraları N.Gəncəvinin hansı əsərindəndir?
A) "İsgəndərnamə"
B) "Xosrov və Şirin"
C) "Sirlər xəzinəsi"
D) "Yeddi gözəl"
E) "Leyli və Məcnun"
Korğlunun apardığı mübarizədə əsas məqsədi:
A) öz düşmənlərindən qisas almaq, var-dövlət sahibi olmaq
B) torpaqlar işğal etməkə ölkəsinin sərhədini genişləndirin
C) dövrünün gənclərindən seçilmək və qəhrəman kimi tanınmaq
D) Vətənin istiqlaliyyəti, xalqın mənafeyi uğrunda mübarizə
E) Həsən xan tərəfindən gözləri kor edilmiş atasının intiqamını almaq
Hansı sırada yalnız şifahi xalq ədəbiyyatı janrları göstərilib?
A) bayatı, nağıl, dastan
B) dastan, qəzəl, holavar
C) lətifə, nağıl, rübai
D) hekayə, bayatı, qoşma
E) qitə, atalar sözü,əmək nəğmələri
"Külək qalxdı, hava sərinlədi" tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır?
A) ardıcıllıq
B) qarşılaşdırma
C) aydınlaşdırma
D) zaman
E) səbəb-nəticə
"Bu da məlum idi ki, o çölə-bayıra çıxmır" cümləsində budaq cümlənin növünü göstərin:
A) tamamlıq budaq cümləsi
B) təyin budaq cümləsi
C) zərflik budaq cümləsi
D) mübtəda budaq cümləsi
E) xəbər budaq cümləsi
"Uşaqlar bağdan gül dərdilər" cümmləsində altından xətt çəkilmiş söz hansı cümlə üzvüdür?
A) zərflik
B) təyin
C) xəbər
D) mübtəda
E) tamamlıq
Aşağıdakı cümlədə  təyinin ifadə vasitəsini götərin:
"Zəhməti sevən adam başqasına möhtac olmaz".
A) feli bağlama tərkibi ilə
B) feli sifətlə
C) isimlə
D) məsdər tərkibi ilə
E) feli sifət tərkibi ilə
I növ ismi birləşmələrdən ibarət olan cərgəni göstərin:
A) məkəbin direktoru, şəhərin qapısı
B) məzəli əhvalat, çay gəmisi
C) dəmir darvaza, mis məftil
D) şad olmaq, ürəyi düşmək
E) el sözü, vətən eşqi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top