Tapılan ümumi test sayı : 41

S.Rəhimovun "Mehman" əsərində mənfi obrazlar:
1. Vahidov
2. Məmmədxan
3. Murtuzov
4. Cabirov
5. Şəhla xanım
A) 1, 2, 3
B) 1, 4, 5
C) 3, 4, 5
D) 2, 3, 4
E) 2, 3, 5
C.Cabbarlının yaradıılığının birinci dövründə yazdığı dram əsəri:
A) "Yaşar"
B) "Vəfalı səriyyə, yaxud göz yaşı içində gülüş"
C) "Dönüş"
D) "Almaz"
E) "Sevil"
N.Nərimanovun "Nadir şah" əsəri haqqında fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Tarixi faciədir.
B) Senzor əsərin nə çapına, nə də tamaşaya qoyulmasına icazə verməmişdi.
C) Pyesdə despotizm üsulu-idarəsi şəraitində xalqla dövlət arasında uçurum olduğu göstərilir.
D) Tarixi hadisələrin təsvirndə xronoloji ardıcıllıq gözlənilməmişdir.
E) Əsərdə xalq və ordu tərəfdən hakimiyyətə gətirilən Nadir şah saray ziddiyyətlərinin qurbanı olur.
"Bəs" ... cəlalımızdı bizim,
Nasehi-xoşməqalımızdı bizim.
Səy edin, ey güruhi-niksifat,
Etməsin ta bizim" ... "vəfat" .
S.Ə.Şirvani bu misralarında hansı mətbuat orqanını nəzərdə tuturdu?
A) "Əkinçi"
B) "Babayi-Əmir"
C) "Füyuzat"
D) "Səda"
E) "Həyat"
"Sərv boylu yarım, ey nəğməkarım,
Al yanaqlı, qara xallı dilbərim."
Birinci misrada hansı bədii təsvir vasitəsi işlənmişdir?
A) bədii təzad
B) epitet
C) metafora
D) təkrir
E) simvol
Hansı sırada yalnız şifahi xalq ədəbiyyatı janrları göstərilib?
A) bayatı, nağıl, dastan
B) qitə, atalar sözü, əmək nəğmələri
C) hekayə, bayatı, qoşma
D) lətifə, nağıl, rübai
E) dastan, qəzəl, holavar
"Külək qalxdı, hava sərinlədi" tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır ?
A) səbəb-nəticə
B) aydınlaşdırma
C) qarşılaşdırma
D) zaman
E) ardıcıllıq
"Bu da məlum idi ki, o, çölə - bayıra çıxmır" cümləsində budaq cümlənin növünü göstərin:
A) təyin budaq cümləsi
B) mübtəda budaq cümləsi
C) tamamlıq budaq cümləsi
D) zərflik budaq cümləsi
E) xəbər budaq cümləsi
"Uşaqlar bağdan gül dərdilər" cümləsində altından xətt çəkimiş söz hansı cümlə üzvüdür ?
A) tamamlıq
B) xəbər
C) mübtəda
D) zərflik
E) təyin
M.F.Axundovun "Aldanmış kəvakib" povestində əks qütblərdə dayanan obrazlar:
A) axund Səməd, Mövlana Cəmaləddin
B) Sərdar Zaman, Mirzə Sədrəddin
C) Mirzə Mövsün, Mirzə Yəhya
D) Şah Abbas, axund Səməd
E) Şah Abbas, Yusif Sərrac
M.F.Axundovun "Aldanmış kəvakib" povestində əks qütblərdə dayanan obrazlar:
A) Şah Abbas, Yusif Sərrac
B) Sərdar Zaman, Mirzə Sədrəddin
C) axund Səməd, Mövlana Cəmaləddin
D) Mirzə Mövsün, Mirzə Yəhya
E) Şah Abbas, axund Səməd
M.P.Vaqifin qoşmalarının əsas mövzusu:
A) hakimlərin zülmünə və özbaşınalığına etiraz
B) nadanlığın, cəhalətin tənqidi
C) insan gözəlliyinin və məhəbbətin tərənnümü
D) zəmanədən şikayət
E) təbiətin gözəlliyinin tərənnümü
"Oğru kimi evi gəzdi, dolaşdı,
Şahın yatağını tapıb yanaşdı.
Şahın ciyərinə xəncəri vurdu,
Şam söndü, ... ürəyi durdu-"      misraları N.Gəncəvinin hansı əsərindəndir?
A) "Leyli və Məcnun"
B) "Sirlər xəzinəsi"
C) "Xosrov və Şirin"
D) "İsgəndərnamə"
E) "Yeddi gözəl"
Korğlunun apardığı mübarizədə əsas məqsədi:
A) dövrünün gənclərindən seçilmək və qəhrəman kimi tanınmaq
B) öz düşmənlərindən qisas almaq, var-dövlət sahibi olmaq
C) Vətənin istiqlaliyyəti, xalqın mənafeyi uğrunda mübarizə
D) Həsən xan tərəfindən gözləri kor edilmiş atasının intiqamını almaq
E) torpaqlar işğal etməkə ölkəsinin sərhədini genişləndirin
Hansı sırada yalnız şifahi xalq ədəbiyyatı janrları göstərilib?
A) dastan, qəzəl, holavar
B) hekayə, bayatı, qoşma
C) qitə, atalar sözü,əmək nəğmələri
D) bayatı, nağıl, dastan
E) lətifə, nağıl, rübai
"Külək qalxdı, hava sərinlədi" tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır?
A) ardıcıllıq
B) səbəb-nəticə
C) zaman
D) qarşılaşdırma
E) aydınlaşdırma
"Bu da məlum idi ki, o çölə-bayıra çıxmır" cümləsində budaq cümlənin növünü göstərin:
A) tamamlıq budaq cümləsi
B) xəbər budaq cümləsi
C) təyin budaq cümləsi
D) mübtəda budaq cümləsi
E) zərflik budaq cümləsi
"Uşaqlar bağdan gül dərdilər" cümmləsində altından xətt çəkilmiş söz hansı cümlə üzvüdür?
A) təyin
B) tamamlıq
C) zərflik
D) mübtəda
E) xəbər
Aşağıdakı cümlədə  təyinin ifadə vasitəsini götərin:
"Zəhməti sevən adam başqasına möhtac olmaz".
A) məsdər tərkibi ilə
B) feli sifətlə
C) feli bağlama tərkibi ilə
D) feli sifət tərkibi ilə
E) isimlə
I növ ismi birləşmələrdən ibarət olan cərgəni göstərin:
A) məkəbin direktoru, şəhərin qapısı
B) el sözü, vətən eşqi
C) dəmir darvaza, mis məftil
D) şad olmaq, ürəyi düşmək
E) məzəli əhvalat, çay gəmisi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top