Tapılan ümumi test sayı : 41

S.Rəhimovun "Mehman" əsərində mənfi obrazlar:
1. Vahidov
2. Məmmədxan
3. Murtuzov
4. Cabirov
5. Şəhla xanım
A) 1, 2, 3
B) 3, 4, 5
C) 2, 3, 5
D) 1, 4, 5
E) 2, 3, 4
C.Cabbarlının yaradıılığının birinci dövründə yazdığı dram əsəri:
A) "Dönüş"
B) "Almaz"
C) "Vəfalı səriyyə, yaxud göz yaşı içində gülüş"
D) "Yaşar"
E) "Sevil"
N.Nərimanovun "Nadir şah" əsəri haqqında fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Tarixi hadisələrin təsvirndə xronoloji ardıcıllıq gözlənilməmişdir.
B) Senzor əsərin nə çapına, nə də tamaşaya qoyulmasına icazə verməmişdi.
C) Pyesdə despotizm üsulu-idarəsi şəraitində xalqla dövlət arasında uçurum olduğu göstərilir.
D) Əsərdə xalq və ordu tərəfdən hakimiyyətə gətirilən Nadir şah saray ziddiyyətlərinin qurbanı olur.
E) Tarixi faciədir.
"Bəs" ... cəlalımızdı bizim,
Nasehi-xoşməqalımızdı bizim.
Səy edin, ey güruhi-niksifat,
Etməsin ta bizim" ... "vəfat" .
S.Ə.Şirvani bu misralarında hansı mətbuat orqanını nəzərdə tuturdu?
A) "Füyuzat"
B) "Babayi-Əmir"
C) "Həyat"
D) "Səda"
E) "Əkinçi"
"Sərv boylu yarım, ey nəğməkarım,
Al yanaqlı, qara xallı dilbərim."
Birinci misrada hansı bədii təsvir vasitəsi işlənmişdir?
A) bədii təzad
B) epitet
C) simvol
D) metafora
E) təkrir
Hansı sırada yalnız şifahi xalq ədəbiyyatı janrları göstərilib?
A) hekayə, bayatı, qoşma
B) lətifə, nağıl, rübai
C) qitə, atalar sözü, əmək nəğmələri
D) bayatı, nağıl, dastan
E) dastan, qəzəl, holavar
"Külək qalxdı, hava sərinlədi" tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır ?
A) zaman
B) aydınlaşdırma
C) səbəb-nəticə
D) qarşılaşdırma
E) ardıcıllıq
"Bu da məlum idi ki, o, çölə - bayıra çıxmır" cümləsində budaq cümlənin növünü göstərin:
A) təyin budaq cümləsi
B) tamamlıq budaq cümləsi
C) xəbər budaq cümləsi
D) zərflik budaq cümləsi
E) mübtəda budaq cümləsi
"Uşaqlar bağdan gül dərdilər" cümləsində altından xətt çəkimiş söz hansı cümlə üzvüdür ?
A) təyin
B) zərflik
C) xəbər
D) tamamlıq
E) mübtəda
M.F.Axundovun "Aldanmış kəvakib" povestində əks qütblərdə dayanan obrazlar:
A) Şah Abbas, axund Səməd
B) Sərdar Zaman, Mirzə Sədrəddin
C) axund Səməd, Mövlana Cəmaləddin
D) Mirzə Mövsün, Mirzə Yəhya
E) Şah Abbas, Yusif Sərrac
M.F.Axundovun "Aldanmış kəvakib" povestində əks qütblərdə dayanan obrazlar:
A) Şah Abbas, Yusif Sərrac
B) Mirzə Mövsün, Mirzə Yəhya
C) Sərdar Zaman, Mirzə Sədrəddin
D) Şah Abbas, axund Səməd
E) axund Səməd, Mövlana Cəmaləddin
M.P.Vaqifin qoşmalarının əsas mövzusu:
A) təbiətin gözəlliyinin tərənnümü
B) hakimlərin zülmünə və özbaşınalığına etiraz
C) insan gözəlliyinin və məhəbbətin tərənnümü
D) zəmanədən şikayət
E) nadanlığın, cəhalətin tənqidi
"Oğru kimi evi gəzdi, dolaşdı,
Şahın yatağını tapıb yanaşdı.
Şahın ciyərinə xəncəri vurdu,
Şam söndü, ... ürəyi durdu-"      misraları N.Gəncəvinin hansı əsərindəndir?
A) "Xosrov və Şirin"
B) "Sirlər xəzinəsi"
C) "İsgəndərnamə"
D) "Leyli və Məcnun"
E) "Yeddi gözəl"
Korğlunun apardığı mübarizədə əsas məqsədi:
A) Vətənin istiqlaliyyəti, xalqın mənafeyi uğrunda mübarizə
B) Həsən xan tərəfindən gözləri kor edilmiş atasının intiqamını almaq
C) torpaqlar işğal etməkə ölkəsinin sərhədini genişləndirin
D) öz düşmənlərindən qisas almaq, var-dövlət sahibi olmaq
E) dövrünün gənclərindən seçilmək və qəhrəman kimi tanınmaq
Hansı sırada yalnız şifahi xalq ədəbiyyatı janrları göstərilib?
A) qitə, atalar sözü,əmək nəğmələri
B) dastan, qəzəl, holavar
C) bayatı, nağıl, dastan
D) hekayə, bayatı, qoşma
E) lətifə, nağıl, rübai
"Külək qalxdı, hava sərinlədi" tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır?
A) aydınlaşdırma
B) qarşılaşdırma
C) ardıcıllıq
D) səbəb-nəticə
E) zaman
"Bu da məlum idi ki, o çölə-bayıra çıxmır" cümləsində budaq cümlənin növünü göstərin:
A) xəbər budaq cümləsi
B) mübtəda budaq cümləsi
C) tamamlıq budaq cümləsi
D) zərflik budaq cümləsi
E) təyin budaq cümləsi
"Uşaqlar bağdan gül dərdilər" cümmləsində altından xətt çəkilmiş söz hansı cümlə üzvüdür?
A) zərflik
B) mübtəda
C) xəbər
D) tamamlıq
E) təyin
Aşağıdakı cümlədə  təyinin ifadə vasitəsini götərin:
"Zəhməti sevən adam başqasına möhtac olmaz".
A) feli bağlama tərkibi ilə
B) isimlə
C) feli sifət tərkibi ilə
D) feli sifətlə
E) məsdər tərkibi ilə
I növ ismi birləşmələrdən ibarət olan cərgəni göstərin:
A) məzəli əhvalat, çay gəmisi
B) el sözü, vətən eşqi
C) məkəbin direktoru, şəhərin qapısı
D) şad olmaq, ürəyi düşmək
E) dəmir darvaza, mis məftil
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top