Tapılan ümumi test sayı : 19

Mürəkkəb cümlə haqqında deyilənlərdən hansı yanlışdır?
A) İki və daha artıq sadə cümlənin birləşməsindən ibarət olan cümlələrə mürəkkəb cümlə deyilir
B) Mürəkkəb cümlələr iki növə ayrılır
C) Mürəkkəb cümləni əmələ gətirən sadə cümlələr bir – birilə sintaktik cəhətdən iki cür bağlanır
D) İki sözün birləşməsi ilə yaranan yeni mənalı sözlər mürəkkəb cümlə adlanır
Bu cümlələrdən hansı mürəkkəb cümlə deyil:
A) Uşaq həm çalışqandır, həm də intizamlıdır
B) Göyərtədə adam çox idi, lakin kimsə dinmirdi
C) İmran həyətdən yenicə çıxmışdı ki, Badam xala gəldi
D) Uzaqdan toplar guruldayır, pulemyotlar havaya od sovururdu
Mürəkkəb cümlələr neçə növə ayrılır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlələrin oxşar cəhətləri nədir?
a) hər ikisi iki və daha artıq sadə cümlənin birləşməsindən əmələ gəlir
b) hər iki mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələri tabesizlik bağlayıcıları ilə əlaqələnir
c) hər ikisinin tərkib hissələri arasında zaman, qarşılaşdırma, səbəb, nəticə və s. kimi məna əlaqələri olur
d) hər iki mürəkkəb cümlələrin tərəfləri bərabərhüquqlu olur
A) a,d
B) b,c
C) c,d
D) a,c
Cümlələrdən biri quruluşca mürəkkəb deyil:
A) Ön sırada şagirdlər, arxa sırada isə müəllimlər oturmuşdular
B) Hamı üşüyürdü, lakin heç kəs səsini çıxarmırdı
C) Elə özü deyir, özü də eşidirdi
D) Arabir göy guruldayır, yağış güclənirdi
Səbəb -nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümləni ardıcıllıq əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlədən fərqləndirən cəhətlər nədir?
A) səbəb-nəticə əlaqəli mürəkkəb cümlə iki tərkib hissədən ibarət olmur.
B) ardıcıllıq əlaqəli mürəkkəb cümlədə işin ardıcıl icrası baş vermir.
C) heç biri düzgün variant deyil.
D) ardıcıllıq əlaqəli mürəkkəb cümlələr isə iki sayda tərkib hissədən ibarət olur.
E) səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlədə tərəflərdən biri görülmüş işin səbəbini, digəri isə nəticəsini bildirir.
Hansı bağlayıcı merəkkəb cümlənin tərəflərini bağlamır?
A) ilə
B) belə ki
C) ancaq
D) yəni
E) hərçənd
Mürəkkəb cümlənin neçə novu var?
A) 3
B) 6
C) 2
D) 4
E) 5
Mürəkkəb cümlənin hansı növləri var?
A) fonetika
B) düzəltmə
C) sadə
D) əmr
E) tabeli, tabesiz
Zaman əlaqəsi yaradan bağlayıcılar hansıdır?
A) İştirak və inkar
B) İştirak və bölüşdürmə
C) İştirak və səbəb-nəticə
D) İnkar və səbəb-nəticə
E) İnkar və bölüşdürmə
Hansı sıradakı mürəkkəb cümlə deyil?
A) Aynur sevimli gəlinciyini də ozuylə götürdü
B) Anar həm çalışqandır, həm de əlaçı
C) Tankları yudular, rənglədilər, döyüşə hazırladılar
D) Ana öz oğlunu doyunca öpdü, qoxuladı, bağrına basdı
E) Uşaqlar həyətdə oynayır, evdə sakit otururdular
Hansı əlaqə növü bütün tabeli mürəkkəb cümlələrdə olur?
A) Qarşılaşdırma
B) Ardıcıllıq
C) Zaman
D) Heç biri
E) Səbəb- nəticə
Hansı mürəkkəb cümlə deyil?
A) O, qapıdan içəri girəndə ayağa durduq, keçib əyləşəndən sonra biz də oturduq
B) Həm uşaqları çağırmışıq, həm də onların valideyinlərini
C) Oğru da mənəm, doğru da?
D) Yaz gəldi, hər tərəfdə torpaq onun ilıq nəfəsi ilə qızınmağa başladı
E) Səlmanın qorxusundan gözləri hədəqəsindən çıxmış, rəngi saralmışdı
Mürəkkəb cümlə ilə sadə cümlənin fərqi nədir?
A) Sadə cümlə 2 və daha artıq sadə sözün birləşməsindən yaranır
B) Mürəkkəb cümlə sadə sözdən yaranır
C) Mürəkkəb cümlə 2 və daha artıq sadə cümlənin birləşmişindən yaranır
D) Mürəkkəb cümlə sadə cümlədən fərqlənmir
E) Sadə cümlə mürəkkəb cümlədən yaranır
Budaq cümlənin hansı növündə tabesizlik bağlayıcılarından istifadə olunur?
A) tərzi-hərəkət budaq cümləsində
B) təyin budaq cümləsində
C) qarşılıq budaq cümləsində
D) yer budaq cümləsində
E) zaman budaq cümləsində
Hansı budaq cümlə ki bağlayıcısı ilə işləndikdə budaq cümlə birinci gəlir?
A) qarşılıq-güzəşt
B) təyin
C) yer
D) mübtəda
E) zaman
Bunlardan hansı mübtəda budaq cümləsidir?
A) Niyyətin hara, mənzilin də ora
B) O nə qədər bacarırdı, yedi
C) İki gündür, bərk şaxtadır
D) Hamı necədir ,sən də elə
E) Harada böyük var ,orada hörmət var
Hansı budaq cümlələrdə hər zaman budaq cümlə birinci gəlir?
A) zaman, kəmiyyət
B) yer, kəmiyyət, qarşılıq-güzəşt
C) təyin, yer, zaman
D) yer, kəmiyyət, təyin
E) mübtəda, xəbər, təyin
Tabeli mürəkkəb cümlə hansı növdədir: "Sən necəsən, mən də elə."
A) zaman
B) ardıcıllıq
C) xəbər
D) səbəb-nəticə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top