Tapılan ümumi test sayı : 11

Tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri arasındakı məna əlaqələrindən biri yanlışdır:
A) Birləşdirmə əlaqəsi
B) Bölüşdürmə əlaqəsi
C) Zaman əlaqəsi
D) Aydınlaşdırma əlaqəsi
Zaman, ardıcıllıq, qarşılaşdırma məna əlaqələri hansı cümlənin tərkib hissələri arasında olur?
A) Tabesiz mürəkkəb cümlələrin
B) Sadə geniş cümlələrin
C) Söz – cümlələrin
D) Həmcins üzvlü sadə cümlələrin
Biri tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri arasında işlənən məna əlaqələrinə aid deyil:
A) Səbəb – nəticə
B) Qarşılaşdırma
C) İştirak
D) Aydınlaşdırma
“ Evin qapısı açıldı və otağa bir oğlan daxil oldu ” cümləsinin tərkib hissələri arasında hansı məna əlaqəsi var?
A) Zaman
B) Ardıcıllıq
C) Qarşılaşdırma
D) Bölüşdürmə
Fikirlərdən biri səhvdir:
A) Zaman əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrdə eyni zamanda baş verən hadisələr sadalanır
B) Tabesiz mürəkkəb cümlələri təşkil edən cümlələr həm şəxsli, həm də şəxssiz ola bilər
C) Bölüşdürmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr bağlayıcısız işlənmir
D) Ardıcıllıq əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrdə sadə cümlələrin yerini dəyişsək, məna dəyişməz
Tabesiz mürəkkəb cümlələri əmələ gətirən sadə cümlələr arasında başqa məna əlaqələri olmursa, onlar ancaq zamana görə bağlanırsa, ona ...... əlaqəsi deyilir
A) aydınlaşdırma
B) bölüşdürmə
C) səbəb-nəticə
D) qarşılaşdırma
E) zaman
"O danışır, danışdığı sözlər könlümə bir sərinlik gətirirdi." cümləsinin tərkib hissələri arasında hansı məna əlaqəsi var?
A) Ardıcıllıq
B) Səbəb-nəticə
C) Qarşılaşdırma
D) Aydınlaşdırma
E) Zaman
Səhv fikir hansıdır?                                                               Torpaq deyir:" Səndən hərəkət, məndən bərəkət"
A) Vasitəsiz nitqli bu cümləni vasitəli nitqə çevirsək tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə alınar
B) "səndən", "məndən" sözləri çıxışlıq hallı əvəzliklə ifadə olunmuş vasitəsiz tamamlıqlardır
C) Vasitəsiz nitqdəki mürəkkəb cümlənin tərəfləri intonasiya ilə bağlanmışdır
D) Müəllifin sözləri müxtəsər cümlədir, feli xəbərlidir
E) Bu cümlədəki vasitəsiz nitq qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlədir
Bunlardan hansı bölüşdürmə əlaqəsinin bağlayıcıları deyil?
A) nə,nə ki, nə də ki
B) ya da ki
C) yaxud da
D) gah,gah da,gah da ki
Hansı tabesiz mürəkkəb cümlənin məna əlaqələrinə aid deyil?
A) Bölüşdürmə əlaqəsi
B) Səbəb-nəticə əlaqəsi
C) Paylaşdırma əlaqəsi
D) Ardıcıllıq əlaqəsi
E) Zaman əlaqəsi
Qarşılaşdırma əlaqəli tabeli mürəkkəb cümləni göstərin:
A) Elem bu isə qol qoyub, Veled isə tərs öküz kimi yola gəlmir
B) Dərslər qurtarır, uşaqlar yay tətilinə buraxılır
C) Qışda o dağ kimsəsiz, sahibsiz qalmır; o dağda Yaşılxan dədənin ruhu gəzir
D) Partlayışlar olur, su fəvvarə vurub göyə qalxır
E) Günəş batdı, lampalar yandı
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top