Tapılan ümumi test sayı : 11

Tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri arasındakı məna əlaqələrindən biri yanlışdır:
A) Zaman əlaqəsi
B) Birləşdirmə əlaqəsi
C) Aydınlaşdırma əlaqəsi
D) Bölüşdürmə əlaqəsi
Zaman, ardıcıllıq, qarşılaşdırma məna əlaqələri hansı cümlənin tərkib hissələri arasında olur?
A) Sadə geniş cümlələrin
B) Söz – cümlələrin
C) Tabesiz mürəkkəb cümlələrin
D) Həmcins üzvlü sadə cümlələrin
Biri tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri arasında işlənən məna əlaqələrinə aid deyil:
A) Aydınlaşdırma
B) İştirak
C) Səbəb – nəticə
D) Qarşılaşdırma
“ Evin qapısı açıldı və otağa bir oğlan daxil oldu ” cümləsinin tərkib hissələri arasında hansı məna əlaqəsi var?
A) Ardıcıllıq
B) Qarşılaşdırma
C) Bölüşdürmə
D) Zaman
Fikirlərdən biri səhvdir:
A) Bölüşdürmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr bağlayıcısız işlənmir
B) Tabesiz mürəkkəb cümlələri təşkil edən cümlələr həm şəxsli, həm də şəxssiz ola bilər
C) Zaman əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrdə eyni zamanda baş verən hadisələr sadalanır
D) Ardıcıllıq əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrdə sadə cümlələrin yerini dəyişsək, məna dəyişməz
Tabesiz mürəkkəb cümlələri əmələ gətirən sadə cümlələr arasında başqa məna əlaqələri olmursa, onlar ancaq zamana görə bağlanırsa, ona ...... əlaqəsi deyilir
A) aydınlaşdırma
B) zaman
C) səbəb-nəticə
D) qarşılaşdırma
E) bölüşdürmə
"O danışır, danışdığı sözlər könlümə bir sərinlik gətirirdi." cümləsinin tərkib hissələri arasında hansı məna əlaqəsi var?
A) Səbəb-nəticə
B) Qarşılaşdırma
C) Aydınlaşdırma
D) Zaman
E) Ardıcıllıq
Səhv fikir hansıdır?                                                               Torpaq deyir:" Səndən hərəkət, məndən bərəkət"
A) Müəllifin sözləri müxtəsər cümlədir, feli xəbərlidir
B) Bu cümlədəki vasitəsiz nitq qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlədir
C) Vasitəsiz nitqdəki mürəkkəb cümlənin tərəfləri intonasiya ilə bağlanmışdır
D) Vasitəsiz nitqli bu cümləni vasitəli nitqə çevirsək tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə alınar
E) "səndən", "məndən" sözləri çıxışlıq hallı əvəzliklə ifadə olunmuş vasitəsiz tamamlıqlardır
Bunlardan hansı bölüşdürmə əlaqəsinin bağlayıcıları deyil?
A) ya da ki
B) gah,gah da,gah da ki
C) nə,nə ki, nə də ki
D) yaxud da
Hansı tabesiz mürəkkəb cümlənin məna əlaqələrinə aid deyil?
A) Səbəb-nəticə əlaqəsi
B) Bölüşdürmə əlaqəsi
C) Paylaşdırma əlaqəsi
D) Zaman əlaqəsi
E) Ardıcıllıq əlaqəsi
Qarşılaşdırma əlaqəli tabeli mürəkkəb cümləni göstərin:
A) Elem bu isə qol qoyub, Veled isə tərs öküz kimi yola gəlmir
B) Günəş batdı, lampalar yandı
C) Partlayışlar olur, su fəvvarə vurub göyə qalxır
D) Qışda o dağ kimsəsiz, sahibsiz qalmır; o dağda Yaşılxan dədənin ruhu gəzir
E) Dərslər qurtarır, uşaqlar yay tətilinə buraxılır
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top