Tapılan ümumi test sayı : 23

Hansı nümunədə mürəkkəb isim işlənmişdir?
A) Dağətəyi kəndlərin əhalisi əkinçiliklə məşğul olur
B) Onun ağbəniz üzü ay işığında daha nurlu görünürdü
C) Hər ovçunun bəxt ulduzu olur, onu bədnəzərdən qoruyan
D) Hacı Mahmud öz igidliyi ilə şöhrət qazanmışdı
Quruluşca sadə ismi göstərin:
A) Dəlil
B) Yazı
C) Çəki
D) Sürü
Biri feldən isim düzəldir:
A) -çı4
B) -ış4
C) -lıq4
D) -ça2
Şəkilçilərdən hansı yalnız insan anlayışı bildirən isimlər düzəldir?
A) -stan
B) -lıq4
C) -laq
D) -daş
Biri insan anlayışı bildirən düzəltmə isimdir:
A) Dəmirçilik
B) Bibimgil
C) Düşmənçilik
D) Həmrəylik
Sadə ismi göstərin:
A) balıqçı
B) dəmir
C) vətəndaş
D) ağacdələn
Aşağıdakılardan hansı mürəkkəb isim deyil?
A) günəbaxan
B) quşüzümü
C) yoldaş
D) bədnəzər
E) bağayarpağı
Aşağıdakılardan hansı düzəltmə isim deyil?
A) əməkdaş
B) qazıntı
C) məktəbli
D) bilikli
E) tikinti
Aşağıdakılardan hansı sadə isimdir?
A) sürü
B) düşüncə
C) çəki
D) səbət
E) bilik
Hansı şəkilçi insan anlayışı bildirən isimlər düzəldir?
A) -acaq2
B) -maca2
C) -iyyat2
D) -daş
E) -çığaz4
Aşağıdakılardan hansıları düzəltmə isimlərdir?
A) Sevinc.
B) Ari.
C) Çiçək.
D) Torpağın.
Hansıları isimdən isim düzəldən şəkilçilərdir?
A) -cı,-lıq,-das,-ca.
B) -inc,-ici,-in,-i.
C) -liq,-das,-ca,-i.
D) -qin,-i,-vi,-in.
Bunlardan hansı mürəkkəb isimdir?
A) ağacın altında
B) alma
C) Bakılı
D) heç biri
E) tozsoran
Yalnız leksik şəkilçilər işlənmiş sözü seçin.
A) paltarı
B) balıqlar
C) dənizçilik
D) qapıda
E) kitabımız
Hansı isimdən isim düzəldən şəkilçi deyil?
A) -lıq,-ı
B) -ıq,-acaq
C) -çı,-daş
D) -xana,-cığaz
Cəm şəkilçisi qəbul etməyən ismi göstərin:
A) Camaat
B) İşıq
C) Su
D) Yaşıllıq
Hansı isim quruluşca sadədir
A) yazı
B) sürü
C) dəlil
D) çəki
E) sevinc
Biri mücərrəddir;
A) Külək
B) Daraq
C) Kitab
D) Xəyal
E) Qapı
Sadə isimlərdən hansı qrammatik şəkilçi qəbul etməyib?
A) bağdan
B) daraq
C) qayış
D) uşaqlar
E) göyərti
Biri həm isim, həm də sifət düzəldən şəkilçidir.
A) -ıntı
B) -cığaz
C) -ıq
D) -tı
E) -ış
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top