Tapılan ümumi test sayı : 23

Hansı nümunədə mürəkkəb isim işlənmişdir?
A) Hər ovçunun bəxt ulduzu olur, onu bədnəzərdən qoruyan
B) Onun ağbəniz üzü ay işığında daha nurlu görünürdü
C) Dağətəyi kəndlərin əhalisi əkinçiliklə məşğul olur
D) Hacı Mahmud öz igidliyi ilə şöhrət qazanmışdı
Quruluşca sadə ismi göstərin:
A) Dəlil
B) Yazı
C) Sürü
D) Çəki
Biri feldən isim düzəldir:
A) -lıq4
B) -çı4
C) -ış4
D) -ça2
Şəkilçilərdən hansı yalnız insan anlayışı bildirən isimlər düzəldir?
A) -daş
B) -lıq4
C) -laq
D) -stan
Biri insan anlayışı bildirən düzəltmə isimdir:
A) Düşmənçilik
B) Bibimgil
C) Həmrəylik
D) Dəmirçilik
Sadə ismi göstərin:
A) dəmir
B) balıqçı
C) vətəndaş
D) ağacdələn
Aşağıdakılardan hansı mürəkkəb isim deyil?
A) bağayarpağı
B) yoldaş
C) günəbaxan
D) bədnəzər
E) quşüzümü
Aşağıdakılardan hansı düzəltmə isim deyil?
A) bilikli
B) əməkdaş
C) məktəbli
D) qazıntı
E) tikinti
Aşağıdakılardan hansı sadə isimdir?
A) səbət
B) sürü
C) bilik
D) düşüncə
E) çəki
Hansı şəkilçi insan anlayışı bildirən isimlər düzəldir?
A) -acaq2
B) -daş
C) -maca2
D) -iyyat2
E) -çığaz4
Aşağıdakılardan hansıları düzəltmə isimlərdir?
A) Torpağın.
B) Ari.
C) Sevinc.
D) Çiçək.
Hansıları isimdən isim düzəldən şəkilçilərdir?
A) -qin,-i,-vi,-in.
B) -liq,-das,-ca,-i.
C) -cı,-lıq,-das,-ca.
D) -inc,-ici,-in,-i.
Bunlardan hansı mürəkkəb isimdir?
A) ağacın altında
B) tozsoran
C) Bakılı
D) heç biri
E) alma
Yalnız leksik şəkilçilər işlənmiş sözü seçin.
A) paltarı
B) kitabımız
C) qapıda
D) dənizçilik
E) balıqlar
Hansı isimdən isim düzəldən şəkilçi deyil?
A) -xana,-cığaz
B) -ıq,-acaq
C) -çı,-daş
D) -lıq,-ı
Cəm şəkilçisi qəbul etməyən ismi göstərin:
A) Su
B) İşıq
C) Camaat
D) Yaşıllıq
Hansı isim quruluşca sadədir
A) dəlil
B) sevinc
C) yazı
D) çəki
E) sürü
Biri mücərrəddir;
A) Daraq
B) Xəyal
C) Qapı
D) Kitab
E) Külək
Sadə isimlərdən hansı qrammatik şəkilçi qəbul etməyib?
A) qayış
B) göyərti
C) bağdan
D) uşaqlar
E) daraq
Biri həm isim, həm də sifət düzəldən şəkilçidir.
A) -ıntı
B) -ıq
C) -cığaz
D) -tı
E) -ış
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top