Tapılan ümumi test sayı : 10

Tabeli mürəkkəb cümlə hansıdır?
A) Şəhərdə işlərini tez qurtarsaydın, hava qaralmamış kəndə yola düşərdik
B) Rəşid işdən saat 7 – də gəlməli idi, ancaq gəlmədi
C) O, əl – üzünü yuyub, saçlarını daradı
D) Oqtay dərslərini oxudu, yoldaşları ilə gəzməyə getdi
Mürəkkəb cümlənin hər iki növü üçün ortaq əlamət hansıdır?
A) Bağlayıcı sözlərin iştirakı
B) Baş və budaq cümlələrdən ibarət olmaq
C) Əsasən, tabesizlik bağlayıcıları ilə əlaqələnmək
D) Bərabərhüquqlu sadə cümlələrdən təşkil olunmaq
Tabeli mürəkkəb cümləni seçin:
A) Güclü qar yağdı, yollar buz bağladı
B) Mən belə bir qərara gəlmişəm ki, onları götürüb yaylağa aparım
C) Qonaq ayaqqabısını çıxarmaq istədi, ev sahibi icazə vermədi
D) Yaşatmaq çətindir, unutmaq asan
".....birlik var, orada dirilik var" cümləsində hansı bağlayıcı söz uyğun gəlir?
A) kimdə
B) harada
C) nədə
D) haraya
E) haradan
Biri tabeli mürəkkəb cümlədir:
A) Yaşar dərsini elədi, dostları ilə gəzməyə getdi
B) Mən hiss etdim ki, sən bu gün dərsə hazır deyilsən
C) Payız gəldi havalar soyudu.
D) Taxıl vağamlayıb tökülür, bostanı alaq basır, bağlar suvarılmır, tədarük dəmir yol stansiyasına aparılıb təhvil verilmirdi
Tabeli mürəkkəb cümlənin ən azı neçə qrammatik əsası olur?
A) 3
B) 2
C) 1
D) 5
E) 4
Biri mürəkkəb cümlə deyil;
A) Atam anamla aldığı hədiyyələri açdı, biz onlarla oynadıq
B) Anam, atam bizim üçün aldıqları hədiyyələri gətirdilər, sonra bizə verdilər.
C) Anam atamın aldığı hədiyyələri gətirdi və biz onları sevinclə açdıq
D) Anam və atam bizim üçün aldıqları hədiyyələri gətirdilər, sonra biz onları götürdük.
E) Anam və atam bizə hədiyyə aldı, atam onları bizə payladı
Aşağıdakı cümlələrdən hansı tabeli mürəkkəb cümlə hesab edilə bilməz?
A) Sən elə adam olmalısan ki, hamı səni bəyənsin.
B) Əgər Viktor Hüqo yeni bir əsər yazsa, mən onu mütləq oxuyacağam.
C) Dünənki hadisələrdə mən ki günahkar deyiləm.
D) Anam fikirləşirdi ki, bu güllər çox gözəl deyil.
E) Bizim internetimiz o qədər sürətlidir ki, mən kifayət qədər sual göndərə bilirəm.
Sözlərin bir hərfə görə fəqlənməsinə nə deyilir?
A) Akustika
B) Epitet
C) Mübaliğə
D) Paronim
E) Fonem
Səbəb və məqsəd budaq cümlələri arasındakı oxşar cəhət hansıdır?
A) Hər ikisində baş cümlə budaq cümlədən əvvəl gəlir
B) İkisinin də xəbəri felin xəbər şəklində olur
C) Hər ikisində baş cümlə budaq cümlədən sonra gəlir
D) İkisində də budaq cümlə baş cümləyə intonasiya ilə bağlanır
E) Məna cəhətdən eyni mənanı bildirirlər
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top