Tapılan ümumi test sayı : 5

Tabeli mürəkkəb cümlədə işlənən bağlayıcı sözlər haqqında hansı fikir səhvdir?
A) Bağlayıcı sözlərlə bağlanan budaq cümlələr baş cümlədən əvvəl gəlir
B) Bağlayıcı sözlər müxtəlif cümlə üzvləri olur
C) Bağlayıcı sözlər ədatlarla da işlənir
D) Bağlayıcı sözlər köməkçi nitq hissəsidir
Hansı tabeli mürəkkəb cümlədə budaq cümlə baş cümlədən əvvəl gəlmişdir?
A) Rəis əmr etmişdi ki, ikinci qurğudakı işlər müvəqqəti dayandırılsın
B) İlk dəfə idi ki, Elçin qonaqları qarşılayırdı
C) Kənd tanıyıram ki, hələ də asfalt yolu yoxdur
D) Yağış təzəcə kəsmişdi ki, ana qaranquş yuvadan uçub yem axtarışına çıxdı
Tabeli mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələrinin əlaqələnməsində istifadə olunan tabelilik bağlayıcılarından biri:
A)
B) Ancaq
C) Amma
D) Çünki
Ki bağlayıcısı ilə işlənən tabeli mürəkkəb cümləni göstərin:
A) Mən bu hadisəni heç kimə danışmadım, çünki heç kim buna inanmaz
B) Bələdçi gəlib soruşdu ki, yenə gəzəcəksinizmi
C) Yaz gəldimi, havalar istiləşir
D) Məktəbi qurtardınmı, işə başlamaq lazımdır
Ədatla işlənən tabeli mürəkkəb cümlə hansıdır?
A) Məlumdur ki, düşmən asanlıqla yenilməz
B) Aytən evə bir balaca gec gəldimi, anası ağır intizara düşürdü
C) Zəhmət olsa da, gərək gözləyəsiniz
D) Bütün bunlar onun üçündür ki, sən rahat oxuya biləsən
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top