Tapılan ümumi test sayı : 5

“ Hiss edirəm ki, siz zəhməti çox sevirsiniz ” cümləsində budaq cümlənin hansı növü işlənmişdir?
A) Mübtəda
B) Xəbər
C) Zaman
D) Tamamlıq
“ Onu da bilirəm ki, Kamal kitab oxumağı çox sevir ” cümləsində budaq cümlənin hansı növü işlənmişdir?
A) Xəbər
B) Təyin
C) Tamamlıq
D) Şərt
“ Kiçikxanım onu da bilirdi ki, komandirdən şikayət etmək üçün komandirin özündən icazə almaq lazımdır ” cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növünə aiddir?
A) Tamamlıq
B) Tərzi – hərəkət
C) Mübtəda
D) Xəbər
Tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə hansıdır?
A) Elə ki dörd divar canını sıxdı, Qış günəşi kimi göründü tək – tək
B) Nöqsan var ki, yüzlərlə adama zərər vurur
C) Əminəm ki, hər şey yaxşı olacaq
D) O yerə ki, insan ayağı dəyməzdi, indi oradan traktor səsi gəlir
Tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə haqqında aşağıdakılardan biri səhvdir:
A) Tamamlıq budaq cümlələri də vasitəsiz və ya vasitəli tamamlığın suallarına cavab verir
B) Bəzən tamamlıq budaq cümləsi baş cümlədən əvvəl gəlir və ona bağlayıcı sözlə bağlanır
C) Tamamlıq budaq cümləsi daha çox baş cümlənin ismi xəbərinə aid olur
D) Tamamlıq budaq cümləsi baş cümləyə ki bağlayıcısı olmadan da bağlana bilir
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top