Tapılan ümumi test sayı : 3

"Kin bəsləyir, ona görə ki, bədbəxtdir" budaq cümləsi baş cümlədəki hərəkət və əlamətin .......... bildirir.
A) zamanını
B) məqsədini
C) tərzini
D) yerini
E) səbəbini
Cümləni tamamlayın:                                            Zərflik budaq cümləsi baş cümlənin ifadə etdiyi hal və hərəkətin tərzini, yerini, zamanını, kəmiyyətini, səbəbini və ......... bildirir.
A) adını
B) əlamətini
C) məqsədini
D) nəticəsini
Hansı budaq cümlə baş cümlədəki  hal və hərəkətin zamanını bildirir?
A) Kəndə gedə bilmədim, yollar xarabadır
B) Beş-on dəqiqə keçməmişdi ki, külək güclənməyə başladı
C) O nə qədər bacarırdı, yedi
D) Hara deyirsən, gedək
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top