Tapılan ümumi test sayı : 7

“ Bu il havaların soyuq keçməsinə baxmayaraq, əkin yaxşı oldu ” cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növünə aiddir?
A) Şərt budaq cümləsi
B) Xəbər budaq cümləsi
C) Qarşılıq – güzəşt budaq cümləsi
D) Təyin budaq cümləsi
Zərflik budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növündə bəzi məqamda baş cümlədə tabesizlik bağlayıcısı da işlənir?
A) Mədsəq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədə
B) Şərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədə
C) Qarşılıq – güzəşt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədə
D) Kəmiyyət budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədə
Qarşılıq – güzəşt budaq cümləsini göstərin:
A) Əvvəldən hazırlıq görülsə, qışın soyuğundan qorunmaq asandır
B) Nə qədər fikirləşirdisə də, onunla danışmaq üçün bir qərara gələ bilmirdi
C) Gəldim ki, səni bir də görüm
D) Arif çalışırdı ki, övladları xoşbəxt olsun
Qarşılıq – güzəşt budaq cümləsinin əsas qrammatik formasıdır:
A) -sa da, -sə də
B) -sa, -sə
C) Nə, kimə?, nəyə?
D) -ki, və
Qarşılıq – güzəşt budaq cümləsini seçin:
A) Gecə yarıdan keçmişdi, hamı yatırdı
B) Ata nə edirdisə, uşaq da təkara edirdi
C) Hara getdisə, heç kəsin xəbəri olmadı
D) Gecə yarıdan keçsə də, heç kəs yatmamışdı
Qarşılaşdırma budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr baş cümləyə hansı bağlayıcı sözlərlə bağlanır?
A) Ki, çünki, ona görə ki, ondan ötrü ki bağlayıcıları ilə
B) Nə qədər bağlayıcı sözü, -sa, sə şəkilçisi və da,də, belə ədatları ilə
C) Nə qədər, hər nə qədər bağlayıcıları ilə
D) Əgər, hərgah, madam ki, indi ki, bir halda ki bağlayıcıları və -sa, sə şəkilçisi ilə
Qarşılaşdırma budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr haqqında aşağıdakılardan biri səhvdir:
A) Qarşılaşdırma budaq cümləsi baş cümlənin məzmunu ilə bağlı olmur
B) Qarşılaşdırma budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrdə baş və budaq cümlənin məzmunu bir – biri ilə qarşılaşdırılır
C) Baş cümləyə nə qədər bağlayıcı sözü, -sa, sə şəkilçisi və da, də, belə ədatları ilə bağlanır
D) Budaq cümlənin bu növü baş cümlədən əvvəl işlənir
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top