Tapılan ümumi test sayı : 7

“ Bu il havaların soyuq keçməsinə baxmayaraq, əkin yaxşı oldu ” cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növünə aiddir?
A) Qarşılıq – güzəşt budaq cümləsi
B) Xəbər budaq cümləsi
C) Şərt budaq cümləsi
D) Təyin budaq cümləsi
Zərflik budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növündə bəzi məqamda baş cümlədə tabesizlik bağlayıcısı da işlənir?
A) Mədsəq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədə
B) Qarşılıq – güzəşt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədə
C) Kəmiyyət budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədə
D) Şərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədə
Qarşılıq – güzəşt budaq cümləsini göstərin:
A) Əvvəldən hazırlıq görülsə, qışın soyuğundan qorunmaq asandır
B) Arif çalışırdı ki, övladları xoşbəxt olsun
C) Nə qədər fikirləşirdisə də, onunla danışmaq üçün bir qərara gələ bilmirdi
D) Gəldim ki, səni bir də görüm
Qarşılıq – güzəşt budaq cümləsinin əsas qrammatik formasıdır:
A) -ki, və
B) Nə, kimə?, nəyə?
C) -sa, -sə
D) -sa da, -sə də
Qarşılıq – güzəşt budaq cümləsini seçin:
A) Gecə yarıdan keçsə də, heç kəs yatmamışdı
B) Hara getdisə, heç kəsin xəbəri olmadı
C) Ata nə edirdisə, uşaq da təkara edirdi
D) Gecə yarıdan keçmişdi, hamı yatırdı
Qarşılaşdırma budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr baş cümləyə hansı bağlayıcı sözlərlə bağlanır?
A) Nə qədər, hər nə qədər bağlayıcıları ilə
B) Ki, çünki, ona görə ki, ondan ötrü ki bağlayıcıları ilə
C) Əgər, hərgah, madam ki, indi ki, bir halda ki bağlayıcıları və -sa, sə şəkilçisi ilə
D) Nə qədər bağlayıcı sözü, -sa, sə şəkilçisi və da,də, belə ədatları ilə
Qarşılaşdırma budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr haqqında aşağıdakılardan biri səhvdir:
A) Qarşılaşdırma budaq cümləsi baş cümlənin məzmunu ilə bağlı olmur
B) Budaq cümlənin bu növü baş cümlədən əvvəl işlənir
C) Baş cümləyə nə qədər bağlayıcı sözü, -sa, sə şəkilçisi və da, də, belə ədatları ilə bağlanır
D) Qarşılaşdırma budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrdə baş və budaq cümlənin məzmunu bir – biri ilə qarşılaşdırılır
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top