Tapılan ümumi test sayı : 5

Biri feli bağlama tərkibidir:
A) onun oxumağı
B) evə çatanda
C) dərsi oxuyan
D) yalan danışmaq
Təyini əvəzliklərdən ibarət cərgəni göstərin.
A) hər, bütün, filan, öz
B) elə, belə, həmin, bu
C) hər kəs, hər şey, kim isə
D) biri, o, filan, elə
"Mən bir susmaz duyğuyam ki, ürəkləri  gəzərəm" cümləsini sadələşdirsək, burada fel tərkiblərindən hansı işlənər?
A) feli sifət tərkibi
B) məsdər tərkibi
C) feli bağlama tərkibi
D) heç biri
Fel tərkiblərinin əsas tərəfi hansı nitq hissəsi ilə ifadə olunur?
A) zərflə
B) isimlə
C) fellə
D) sifətlə
Feli sifət tərkiblərinin əsas tərəfi hansı nitq hissəsi ilə ifadə olunur?
A) sifətlə
B) fellə
C) isimlə
D) feli sifətlə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top