Tapılan ümumi test sayı : 7

"Xeyirli olmasına baxmayaraq, bu iş onları maraqlandırmadı" cümləsi hansı budaq cümlənin sadələşmiş formasıdır?
A) qarşılaşdırma budaq cümləsi
B) şərt budaq cümləsi
C) zərflik budaq cümləsi
D) tamamlıq budaq cümləsi
E) təyin budaq cümləsi
Mən otaqdan çıxmaq istəyəndə bir nəfər içəri girdi-cümləsini mürəkkəb cümləyə çevirsək, nə budaq cümləsi yaranar?
A) tamamlıq budaq cümləsi
B) yer budaq cümləsi
C) xəbər budaq cümləsi
D) zaman budaq cümləsi
Biri durğu işarəsi deyil:
A) - defis
B) : iki nöqtə
C) ! nida işarəsi
D) ; nöqtəli vergül
E) -- tire
"Elə ki bahar gəlir, təbiət canlanır" cümləsinin sadələşmiş forması hansı variantda doğrudur?
A) Bahar gəldiyi üçün təbiət canlandı
B) Bahar gəlmək istəyəndə təbiət canlanır
C) Təbiət canlanır, çünki bahar gəlir
D) Əgər bahar gəlsə, təbiət canlanar
E) Bahar gələndə təbiət canlanır
Budaq cümlələrlə tərkiblər arasında formaca hansı fərq var?
A) Heç bir fərq yoxdur
B) Budaq cümlələr yarımçıq, tərkiblər bütöv olur
C) Budaq cümlələr cümlə formasında, tərkiblər söz birləşmələri formasında olur
D) Biri antonim, o biri sinonim olur
Budaq cümlələrlə fel tərkiblərinin sinonimliyi.......
A) leksik sinonimlikdir
B) olmur
C) qrammatik sinonimlikdir
D) sintaktik sinonimlikdir
Hansı üslubda zaman şəkilçisi -mış(4) çox zaman -ıb(4) şəkilçisi ilə əvəz olunur, bağlayıcılı və feli birləşməli cümlələrdən az, yarımçıq, mürəkkəb və söz cümlələrdən çox istifadə edilir?
A) məişət üslubunda
B) rəsmi-işgüzar üslubda
C) elmi üslubda
D) bədii üslubda
E) publisistik üslubda
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top