Tapılan ümumi test sayı : 7

"Xeyirli olmasına baxmayaraq, bu iş onları maraqlandırmadı" cümləsi hansı budaq cümlənin sadələşmiş formasıdır?
A) təyin budaq cümləsi
B) qarşılaşdırma budaq cümləsi
C) şərt budaq cümləsi
D) tamamlıq budaq cümləsi
E) zərflik budaq cümləsi
Mən otaqdan çıxmaq istəyəndə bir nəfər içəri girdi-cümləsini mürəkkəb cümləyə çevirsək, nə budaq cümləsi yaranar?
A) zaman budaq cümləsi
B) yer budaq cümləsi
C) xəbər budaq cümləsi
D) tamamlıq budaq cümləsi
Biri durğu işarəsi deyil:
A) ! nida işarəsi
B) -- tire
C) : iki nöqtə
D) - defis
E) ; nöqtəli vergül
"Elə ki bahar gəlir, təbiət canlanır" cümləsinin sadələşmiş forması hansı variantda doğrudur?
A) Bahar gəldiyi üçün təbiət canlandı
B) Əgər bahar gəlsə, təbiət canlanar
C) Bahar gəlmək istəyəndə təbiət canlanır
D) Təbiət canlanır, çünki bahar gəlir
E) Bahar gələndə təbiət canlanır
Budaq cümlələrlə tərkiblər arasında formaca hansı fərq var?
A) Budaq cümlələr yarımçıq, tərkiblər bütöv olur
B) Biri antonim, o biri sinonim olur
C) Heç bir fərq yoxdur
D) Budaq cümlələr cümlə formasında, tərkiblər söz birləşmələri formasında olur
Budaq cümlələrlə fel tərkiblərinin sinonimliyi.......
A) leksik sinonimlikdir
B) qrammatik sinonimlikdir
C) olmur
D) sintaktik sinonimlikdir
Hansı üslubda zaman şəkilçisi -mış(4) çox zaman -ıb(4) şəkilçisi ilə əvəz olunur, bağlayıcılı və feli birləşməli cümlələrdən az, yarımçıq, mürəkkəb və söz cümlələrdən çox istifadə edilir?
A) rəsmi-işgüzar üslubda
B) bədii üslubda
C) məişət üslubunda
D) publisistik üslubda
E) elmi üslubda
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top