Tapılan ümumi test sayı : 5

Dilçilik elminin praktik sahəsi:
A) Morfologiya
B) Etimologiya
C) Lüğətçilik
D) Dialektologiya
Dilçilik elmi nəyi öyrənir?
A) Sözün mənşəyini, kökünü, nədən törəməsini öyrənir
B) Lüğətlərin tərtibi, yaranma qaydalarını
C) Sözün kökünü, onun başqa sözlərlə bağlılığını
D) Dilin qayda – qanunlarını, xüsusiyyətlərini
Orfoepiya və orfoqrafiya qaydaları dilçiliyin hansı bölməsində öyrənilir?
A) Fonetika
B) Morfologiya
C) Sintaksis
D) Leksika
Türkologiyada ilk lüğət kimə aiddir?
A) Hüsam Təbriziyə
B) Mahmud Kaşğariyə
C) Mirzə Kazım bəyə
D) Hinduşah Naxçıvaniyə
Dilçiliyin danışıq səslərindən bəhs olunan bölməsi necə adlanır?
A) Söz yaradıcılığı
B) Morfologiya
C) Fonetika
D) Leksika
E) Sintaksis
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top