Tapılan ümumi test sayı : 5

Azərbaycan Respublikasında 12 noyabr 1995 – ci il səsverməsi ilə Konstitusiyada dövlət dilimiz hansı adla təsbit olunmuşdur?
A) Türk dili
B) Azərbaycan dili
C) Azəri dili
D) Azərbaycan türkcəsi
Azərbaycan dilindən sayca daha çox insanın istifadə etdiyi yer haradır?
A) Cənubi Azərbaycan
B) Zaqafqaziya
C) Azərbaycan Respublikası
D) Türkiyə
Azərbaycan dili haqqında verilən fikirlərdən biri səhvdir:
A) Azərbaycan dilinin fonetik sistemi, əsas lüğət fondu, qrammatik quruluşu ilk orta əsrlərdə təşəkkül tapmışdır
B) Azərbaycan dili Azərbaycanda millətlərarası ünsiyyət vasitəsidir
C) Dünyada ən çox Azərbaycan dilində danışan insanların yaşadığı ölkə Azərbaycan Respublikasıdır
D) Morfoloji quruluşuna görə Azərbaycan dili aqqlütinativ ( iltisaqi ) dil tipinə aiddir
Azərbaycan – türk milli dili nə zaman formalaşmışdır?
A) XVI əsrin sonlarından
B) XIV əsrin axırlarında
C) XXəsrin əvvəllərində
D) Eramızdan əvvəl I minillikdə
XIX əsrdə Azərbaycan dilinin dövlət dili olmaması nə ilə bağlı idi?
A) Müstəqil dövlətimizin olmaması ilə
B) Mətbuatın geniş yayılmaması ilə
C) Azərbaycan xanlıqlarının ləğv edilməsi ilə
D) Məktəblərin az olması ilə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top