Tapılan ümumi test sayı : 5

Türk dilləri ailəsi qrupu neçə yerə bölünür?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 2
Oğuz qrupuna daxil olan cərgə hansıdır?
A) Qırğız, tatar, qaqauz
B) Türk, türkmən, qaqauz
C) Türk, türkmən, qazax
D) Qaqauz, başqırd, qumuq
Qıpçaq qrupuna daxil olan cərgə hansıdır?
A) Qaqauz, türkmən, qumuq, salur
B) Qırğız, türkmən, özbək, uyğur
C) Qazax, qırğız, tatar, başqırd, qumuq
D) Uyğur, salur, qırğız, tatar
Bu türk dillərindən hansı, Azərbaycan dilinin də daxil olduğu oğuz qrupuna aiddir?
A) Salur
B) Başqırd
C) Qaqauz
D) Qazax
Türk dilləri haqqında aşağıdakılardan biri səhvdir:
A) Azərbaycan dili, qaqauz dili, Türkiyə türkcəsi qıpçaq qrupunu təşkil edir
B) Qohum dillərin hamısına birlikdə bir dil ailəsi deyilir
C) Bu gün dünyada 3.500 – dən çox dil var
D) Dil şaxələrinə dil qrupları da deyilir
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top