Tapılan ümumi test sayı : 5

Hansı fikir səhvdir?
A) Dilin inkişafı xalqın tarixi ilə bilavasitə bağlıdır
B) Dil faktları xalqın mədəni – tarixi səviyyəsi haqqında təsəvvür yaradır
C) Dil müstəqil inkişaf qanunlarına malik olduğundan cəmiyyətdəki dəyişikliklərə reaksiya vermir
D) Qohum tayfaların dili birləşərək həmin xalqın dilinə çevrilir
Dil haqqındakı fikirlərdən biri səhvdir:
A) İctimai hadisədir
B) Ünsiyyət vasitəsidir
C) Dil yalnız insana məxsusdur, heyvanlarda səs dili olmur
D) Dil tarixən çox dəyişkəndir
Azərbaycan dilində ərəb və fars sözlərinin işlənməsi nə ilə bağlıdır?
A) Azərbaycanda elmə marağın artması ilə
B) Azərbaycan dilinin təsir dairəsinin genişlənməsi ilə
C) Azərbaycanda islam dinin qəbul olunması ilə
D) Səfəvilərin hakimiyyətə gəlməsi ilə
Cəmiyyətin bütün sahələrini əhatə etməsi ilə aşağıdakılardan biri digərlərindən fərqlənir:
A) Mədəniyyət
B) İqtisadiyyat
C) Dil
D) Siyasət
Dilə aid edilən əlamətlərdən biri yanlışdır:
A) Mücərrəd işarələr sistemindən ibarətdir
B) Tarixən çox az dəyişikliyə uğrayır
C) Ünsiyyət vasitəsidir
D) Özünəməxsus quruluşu, ifadə imkanları yoxdur
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top