Tapılan ümumi test sayı : 5

Azərbaycan dilinin lüğət fondunu təşkil edir:
A) Ümumişlək sözlər
B) Neologizmlər
C) Dildə olan uzunömürlü sözlər
D) Dildə olan sözlərin hamısı
Dilin lüğət fonduna daxil olan sözlərin hamısı sayılır:
A) Köhnəlmiş sözlər
B) Qeyri – fəal leksika
C) Neologizmlər
D) Fəal leksika
Tarixizm sözlər olan sıranı seçin:
A) koxa, çuxa, batman
B) ərən, tanıq, əsən
C) darğa, nazir, abbası
D) varmaq, darğa, kolxoz
Biri neologizm deyil:
A) İnternet
B) Sivilizasiya
C) Fermer
D) Altun
Verilənlərdən biri arxaizmdir:
A) Koxa
B) Darğa
C) Batman
D) Tanıq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top