Tapılan ümumi test sayı : 6

Əsl Azərbaycan sözlərinə aid xüsusiyyətlər:
a) vurğunun, əsasən, son hecaya düşməsi
b) sözün « r » səsi ilə başlanması
c) ahəng qanununa tabe olması
d) sözdə iki saitin yanaşı gəlməsi
A) a,d
B) b,d
C) a,c
D) b,c
Aşağıdakı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Fellərin hamısı türk mənşəli sözlərdir
B) Azərbaycan türkcəsində söz sonunda o, ö, e saitləri gəlməz
C) Azərbaycan türkcəsində o, ö, e saitləri ilə şəkilçilər işlənməz
D) Daxilində təkrar olunan qoşa samitli sözlər alınmadır
Dialekt sözlər nəyə deyilir?
A) Hamı tərəfindən istifadə olunmayan və anlaşılmayan sözlər
B) Müəyyən elm sahələrinə aid olan sözlər
C) Hər hansı bir zonada yaşayan bir qrup əhalinin dilində işlənən söz və ifadələr
D) Mənası hamı tərəfindən anlaşılan sözlərə
Terminlərin xarakterik xüsusiyyətləri:
a) yığcamlıq
b) məcaziliyin olması
c) sinoniminin olması
d) emosionallığın olmaması
A) a,d
B) b,d
C) b,c
D) a,b
Alınma sözlərə aid doğru fikirlər hansılar?
a) alınma sözlərin bir çoxunun Azərbaycan dilində qarşılığı vardır
b) bütün alınma sözlər ümumişlək sözlərdən ibarətdir
c) sonu at² şəkilçisi ilə bitən sözlər fars mənşəlidir
d) alınma sözlərin bir çoxu nitqimizi zənginləşdirir, onu dəqiq və ifadəli edir
A) a,d
B) b,d
C) b,c
D) a,c
Biri alınma söz deyil.
A) mədəniyyət
B) Allah
C) hiss
D) futbol
E) ana
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top