Tapılan ümumi test sayı : 5

Dilin mənalı hissələri yəni kök, leksik və qrammatik şəkilçilər ayrı – ayrılıqda nə adlanır?
A) Vurğu
B) Heca
C) Fonem
D) Morfem
Omonim şəkilçilər olan cərgəni seçin:
a) san²
b) ıq²
c) madan²
d) ar²
e) am²
ə) acaq²
A) c,e,ə
B) a,c,e
C) a,b,d
D) b,d,ə
Aşağıdakı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Dildə sözlərin öz əvvəlki mənasından fərqli olan yeni məna kəsb etməsinə leksik yolla söz yaratmaq deyilir
B) Morfoloji yolla söz yaratmaq prosesi söz köklərinə qrammatik şəkilçilər yaratmaqla yaranır
C) Bəzən bir sözə bir deyil, iki və daha artıq şəkilçi artırıla bilir
D) Azərbaycan dilindəki leksik şəkilçilər işlənmə yerinə görə ön və son şəkilçilər qrupuna bölünür
Aşağıdakı fikirlərdən biri düzgündür:
A) Dilin mənalı hissələri, yəni kök, leksik və qrammatik şəkilçilər ayrı – ayrılıqda fonem adlanır
B) Dildəki ayrı – ayrı sözlər kimi şəkilçi morfemlər omonim ola bilmir
C) Leksik şəkilçilər qoşulduqları sözlərin formasını dəyişir
D) Morfemika dilçiliyin sözlərin tərkibindən, onların quruluşundan bəhs edən bölməsidir
Aşağıdakı fikirlərdən biri düzgündür:
A) Dildə yeni sözlər yalnız leksik və morfoloji yolla yaranır
B) Sintaktik yolla söz yaratma prosesi iki və daha artıq sözün birləşərək bir məna ifadə etməsi yolu ilə yaranır
C) Morfoloji yolla söz yaratmaq prosesi söz köklərinə qrammatik şəkilçilər yaratmaqla yaranır
D) Leksik şəkilçilər omonim olduqları halda, sinonim və antonim ola bilmirlər
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top