Tapılan ümumi test sayı : 6

Bu fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Nitq mədəniyyətinin ən mühüm şərti, ədəbi dilin normalarına əməl etməkdir
B) Nitqin dəqiqliyi dedikdə üslub baxımından ən uğurlu bədii dil vahidinin işlədilməsi nəzərdə tutulur
C) Nitq mədəniyyəti dilçiliyin nəzəri yox, praktik sahəsi sayılır
D) Nitq mədəniyyəti nitqin ortaya çıxması üçün lazım olan ictimai, psixoloji və fizioloji proseslərin toplusudur
Nitq mədəniyyətinin əsas şərtlərindən biri deyil:
A) Düzgünlük
B) Dəqiqlik
C) İfadəlik
D) Sərbəstlik
Nitq haqqında fikirlərdən biri düzgündür:
A) Nitq mədəniyyətinin konkret predmeti yoxdur.
B) Nitqin ifadəliliyi dedikdə fikrin ifadəsi üçün birbaşa tələb olunan sözün, ifadənin və ya cümlənin seçilməsi nəzərdə tutulur
C) Nitq mədəniyyətinin ən mühüm şərti nitqin ifadəliliyinə əməl etməkdir
D) Nitq mədəniyyəti dilçiliyin nəzəri sahəsi sayılır
Nitq mədəniyyəti haqqında fikirlərdən biri səhvdir:
A) Ədəbi dilə yiyələnməyin özü nitq mədəniyyətinə sahib olmağa çalışmaqdır
B) Hər kəs natiq ola bilər
C) Hər kəs nitqini tərbiyə edə bilər
D) Natiqliklə nitq mədəniyyətini eyniləşdirmək olmaz
Nitqə aid edilə bilməz:
A) Nitqin gözəlliyi normalara formal əməl olunmasında da deyil
B) Hər kəsin cəmiyyətdə ümumi davranış normalarına tabe olan hərəkət mədəniyyəti olduğu kimi, ünsiyyət səliqəsi, danışıq mədəniyyəti də olmalıdır
C) Nitqin məzmunu gözəl olmalı, dinləyənlərin səviyyəsinə uyğun gəlməli, anlaşılmalıdır
D) Nitq ünsiyyət vasitəsidir
Aşağıdakılardan hansı nitqə müəyyən emosionallıq verir:
A) Etiket, poetizm
B) Mimika, jest
C) Jest, poetizm
D) Ritorika, mimika
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top