Tapılan ümumi test sayı : 5

Nitq mədəniyyətinin əsasını nə təşkil edir?
A) təbəssümlü, xoş rəftar olmaq
B) jestlərdən istifadə etmək
C) ədəbi dil normalarına əməl etmək
D) natiqlik sənətinə yiyələnmək
Nitqin dəqiqliyi dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A) Qrammatik normalara əməl olunması
B) Orfoqrafiya qaydalarına düzgün əməl edilməsi
C) Fikrin ifadəsi üçün birbaşa tələb olunan sözün, ifadənin və ya cümlənin seçilməsi
D) Mücərrəd anlayışlardan istifadə edilməsi
Nitqin düzgünlüyünün pozulması nədən yaranır?
A) Sözün leksik mənasını bilməməkdən
B) Dilin fonetik, leksik və qrammatik quruluşunu bilməməkdən
C) Orfoepiya qaydalarına əməl etməməkdən
D) Nitqdə uzunçuluğa, təkrara yol verməkdən
Nitqə aid əlamətlərdən biri səhvdir:
A) Dəyişkəndir
B) Törəmədir
C) Fərdidir
D) Ünsiyyət vasitəsidir
Nitq istisnaları nədir?
A) ədəbi dildəki qeyri – normativ hallar
B) üslublardan birinin ədəbi dildə aparıcı rol oynaması
C) ayrı – ayrı müəlliflərin nitqində köhnəlmiş sözlərdən istifadə
D) ədəbi dil normasının pozulması
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top