Tapılan ümumi test sayı : 6

Nitq mədəniyyətinin hamı üçün məcburi olan şərti:
A) Nitqin düzgünlüyü
B) Nitqin ifadəliliyi
C) Nitqin sərbəstliyi
D) Nitqin dəqiqliyi
Fikirlərdən hansı yanlışdır?
A) Ədəbi dil xalq dilinin ciddi fonetik, leksik, morfoloji və sintaktik normalar əsasında fəaliyyət göstərən formasıdır
B) Ədəbi dil - milli dilin müəyyən qayda – qanunlara tabe olan və xalqın nümunəvi ünsiyyətinə xidmət edən nitq formasıdır
C) Nitq ünsiyyət vasitəsidir
D) Ədəbi dilin tabe olduğu qayda – qanunlar sisteminə nitq normaları deyilir
« O, ömrünü boş – boşuna keçirdi » cümləsində nitqin hansı şərti pozulmuşdur?
A) Düzgünlük
B) Həm düzgünlük, həm dəqiqlik
C) İfadəlik
D) Dəqiqlik
Nitq haqqında fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Nitqin düzgünlüyü nitq mədəniyyətinin birinci şərtidir
B) Mədəni nitq həm də dəqiq olmalıdır
C) O nitq forması düzgün hesab olunur ki, orada dilin fonetik, leksik, qrammatik qayda – qanunları pozulmasın
D) Nitqin ifadəliliyi – fikrin ifadəsi üçün bilavasitə tələb olunan dil vasitəsini tapmaqla müəyyən edilir
Aşağıdakılardan biri səhvdir:
A) Nitqin düzgünlüyü özlüyündə nə qədər mühüm olsa da, bu nitq mədəniyyəti üçün hələ hər şey demək deyildir
B) O nitq forması düzgün hesab olunur ki, orada dilin fonetik, leksik, qrammatik qayda – qanunları pozulmasın
C) Mədəni nitq həm də dəqiq olmalıdır
D) Nitqin düzgünlüyü hamıdan tələb olunmur
Nitq əsasdır, yoxsa dil?
A) Dil
B) Hər ikisi
C) Nitq əsasdır dil ondan törəmədi
D) Nitq
E) Heç biri
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top