Tapılan ümumi test sayı : 5

Nitqdə zərb – məsəllərdən, frazeoloji vahidlərdən istifadə edilməsi nə ilə bağlıdır?
A) Nitqin zənginliyi ilə
B) Nitqin elmiliyi ilə
C) Nitqin ardıcıllığı ilə
D) Nitqin konkretliyi ilə
Hansı nitq təmiz nitq hesab olunur?
A) Qısa, yığcam nitq
B) Dialekt və şivə elementləri olmayan
C) Terminlərlə zənginləşdirilən
D) Neologizmlərdən ibarət olan
Aydın nitq adlanır:
A) Tərcümə yolu ilə çatdırılan nitq
B) Əlavə vasitələr olmadan başa düşülən nitq
C) Azərbaycan dilində olan nitq
D) Sənət adamlarının nitqi
Dil normalarına uyğun gələn nitq:
A) Düzgün nitqdir
B) Aydın nitqdir
C) Yığcam nitqdir
D) Obrazlı nitqdir
Natiqlik sənətinin əsas tələbləri sırasında verilənlərdən biri səhvdir:
A) Mövzu haqqında geniş danışmaq
B) Dinləyicilər üçün anlaşıqlı şəkildə danışmaq
C) Nitqə əvvəldən hazırlaşmaq
D) Nitqin intonasiyasına uyğun əl – qol, baş və bədən hərəkətləri etmək
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top