Tapılan ümumi test sayı : 5

Fonetik normanın pozulduğu cümləni tapın:
A) Gələnlər birazdan kor - peşman dağılışdılar
B) Bilənlər bilməyənlərə desinnər
C) İşi dayandırmağı əmr buyurublar
D) Daldan atılan daş topuğa dəyər
Hansı nümunədə ədəbi dilin orfoepik norması pozulmuşdur:
A) [ mənnən ]
B) [ otax ]
C) [ şəfək ]
D) [ mə:llim ]
Sözün ədəbi dildəki yazılış qaydası adlanır:
A) Leksik norma
B) Orfoqrafik norma
C) Qrammatik norma
D) Orfoepik norma
Fonetik normanın pozulmadığı cümləni seçin:
A) Kərim kədərli vəziyyətdə dalğalara baxırdı
B) Mən ölüm qoy çalsınlar, mən istəyirəm, oynuyum
C) Kim nə bilir gələ, gəlməyə
D) Leyli və Məcnun poeması Füzuli yaradıcılığının zirvəsidir
Fonetik norma nə vaxt pozulur?
A) Məntiqi vurğunun yeri dəyişdikdə
B) Orfoqrafik, yaxud orfoepik norma pozulduqda
C) Cümlədə söz sırası pozulduqda
D) Mübtəda və xəbər arasında uzlaşma pozulduqda
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top