Tapılan ümumi test sayı : 5

Fonetik normanın pozulduğu cümləni tapın:
A) Gələnlər birazdan kor - peşman dağılışdılar
B) İşi dayandırmağı əmr buyurublar
C) Bilənlər bilməyənlərə desinnər
D) Daldan atılan daş topuğa dəyər
Hansı nümunədə ədəbi dilin orfoepik norması pozulmuşdur:
A) [ mə:llim ]
B) [ şəfək ]
C) [ mənnən ]
D) [ otax ]
Sözün ədəbi dildəki yazılış qaydası adlanır:
A) Orfoepik norma
B) Leksik norma
C) Orfoqrafik norma
D) Qrammatik norma
Fonetik normanın pozulmadığı cümləni seçin:
A) Kərim kədərli vəziyyətdə dalğalara baxırdı
B) Kim nə bilir gələ, gəlməyə
C) Mən ölüm qoy çalsınlar, mən istəyirəm, oynuyum
D) Leyli və Məcnun poeması Füzuli yaradıcılığının zirvəsidir
Fonetik norma nə vaxt pozulur?
A) Məntiqi vurğunun yeri dəyişdikdə
B) Cümlədə söz sırası pozulduqda
C) Orfoqrafik, yaxud orfoepik norma pozulduqda
D) Mübtəda və xəbər arasında uzlaşma pozulduqda
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top