Tapılan ümumi test sayı : 133

Hansı gövdə deyil?
A) kartofun stolonu
B) noxudun bığcığı
C) çiyələyin bığcığı
D) soğanaq
E) ayrıqotunun kökümsovu
Kartofun hansı hissəsindən istifadə olunur?
A) Çiçəyinin erkəkciyindən
B) Tumurcuğundan
C) Meyvəsindən
D) Gövdəsindən
Əlavə zoğların başlanğıcını hansı tumurcuqdan götürür?
A) Təpə tumurcuq
B) Pulcuq tumurcuq
C) Qoltuq tumurcuq
D) Yatmış tumurcuq
Torpaqda temperatur neçə dərəcə C olmalıdır ki, kartof bol məhsul versin?
A) 19-21
B) 12-15
C) 21-31
D) 19-29
Gövdənin şəkildəyişməsi necə adlanır?
A) Transpirasiya
B) Quttasiya
C) Fotosintez
D) Metamorfoz
Kök sistemi neçə cür olur?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 2
E) 1
Gövdələrin şəkildəyişməsində kökümsov gövdələr hansı bitkidə müşahidə olunur?
A) Yemişan, gicitkən, soğanaq
B) Alça, yemişan, noxud
C) Süsən, inciçiçəyi, gicitkən
D) Kartof, soğanaq, çiyələk
Yerüstü zoğlar hansılardır
A) kökümsovlar, soğanaqlar
B) kökümsolar, gövdə yumruları
C) soğanaqlar, çiçək
D) tək kökümsovlar
E) soğanaqlar, tumurcuqlar
Gövdə yumrusunda nələr toplanır?
A) Üzvi maddələr
B) Mineral duzlar
C) Su
D) Qeyri-üzvi maddələr
Gövdə yumrusu hansı bitkilərdə müşahidə olunur?
A) Noxud, yerarmudu, çiyələk
B) Yerkökü, yemişan, noxud
C) Yerarmudu, kolrabi, kartof
D) Kartof, çiyələk, üzüm
Soğanağın yeraltı gövdəsi nə adlanır?
A) Hava köklər
B) Gövdə yumrusu
C) Kökümsov
D) Dibcik
Hansı bitkinin gövdəsi çox qısa olur
A) evkaliptin
B) buğdanın
C) bağayarpağının
D) boranının
E) bambukun
Çəyirdəkli meyvə neçə hissədən ibarətdir?
A) 2 hissədən
B) 4 hissədən
C) 5 hissədən
D) 3 hissədən
Kolrabi kələmində ehtiyat qida maddələri bitkinin hansı hissəsində toplanır?
A) Yarpağında
B) Gövdəsində
C) Kökündə
D) Çiçəyində
Bitkini yandırdıqdan sonra qalan kül nədir?
A) Su
B) Üzvi maddələr
C) Nişasta
D) Qeyri-üzvi maddələr
Çoxillik bitkilərdə ehtiyat qida maddələri harada olur?
A) hər bir yerdə
B) meyvəkökü
C) toxum
D) yarpaq
E) özək
Üzvi maddələr bitkinin hansı hissəsi ilə bütün orqanlara çatdırılır?
A) Gövdənin floema qatındakı liflərlə
B) Kökün yaratdığı təzyiqlə
C) Ələyəbənzər borular vasitəsilə
D) Oduncaqdakı liflərlə
Bitkidə əlavə kökün əmələ gəlmə səbəbi?
A) Bitkidə suyun çox olması
B) Üzvi maddələrin floema qatında qalması
C) Bitkinin tənəffüs edə bilməməsi
D) Bitkidə suyun olmaması
Üzvü maddələr gövdənin hansı hissəsi ilə hərəkət edirlər?
A) Özək şüaları
B) Floema
C) Özək
D) Oduncaq
E) Kök
Çiçək və meyvə nə ilə qidalanır?
A) Mineral duzlarla
B) Efir yağları ilə
C) Qeyri-üzvi maddələrlə
D) Üzvi maddələrlə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top